Po­dobný člá­nok som už pí­sala, náj­deš ho tu. Dnes ti chcem opäť odo­vzdať niečo z môjho zá­pis­níka. Sú to myš­lienky, ktoré som si za­pi­so­vala dlhé roky, ktoré mi po­ve­dali ľu­dia, ktoré som si za­pa­mä­tala a ktoré som si pre­čí­tala. Dobré veci by sa mali ší­riť ďa­lej a preto ti odo­vzdá­vam cenné slová. Ve­rím, že zrovna tieto riadky si po­tre­bu­ješ pre­čí­tať.

Kvet, ktorý ras­tie v ne­priazni osudu je najv­zác­nejší a najk­rajší zo všet­kých.

Mi­lo­vať sám seba, práve te­raz, ta­kého aký si, je da­ro­vať si nebo. Ne­ča­kaj, kým umrieš. Ak ča­káš, práve umie­raš. Ak mi­lu­ješ, ži­ješ.

,,Mys­lím, že si všetci uve­do­mu­jeme, že ženy môžu byť kom­pli­ko­vané a cha­otické a pri­tom ne­mu­sia byť do­ko­nalé. Je to všetko o rov­no­váhe.“ -Pho­ebe Ton­kin

Ži­vot ply­nie. Ľu­dia prejdú po­zdĺž. Nič ne­os­táva rov­naké. To si pa­mä­taj.

,,Ži­vot je ná­ročný. Má byť taký. Ak by sme si ne­prešli bo­les­ťou, ni­kdy by sme sa nič ne­nau­čili.“ -z filmu Be­fore Sun­set (2004)

unsp­lash.com

,,Keď som mala 7, chcela som mať 8. Keď som mala 8, chcela som mať 12. Keď som mala 12, chcela som mať 18. Po­tom som si pre­stala že­lať byť star­šia. Mám po­cit, že som svoj ži­vot za­tiaľ pre­žila len tým, že som si všetko priala preč. Vždy som si priala byť star­šou, priala som si byť nie­kde inde, priala som si pa­mä­tať a tak­tiež, za­bud­núť. Pra­jem si, aby som ne­po­ka­zila veľa dob­rých vecí, pre­tože by som sa bála alebo bola znu­dená.“ – Adele

,,Mys­lela som, že som na dne a tak­tiež, že som vy­čer­paná a že už viac ne­mám čo po­núk­nuť. Dala by som všetko a vlastne som ani ne­ve­dela, čo os­talo. Ale je v nás časť, ktorá je ne­zlo­mi­teľná. Vždy ju znova náj­deš.“ – Emma Wat­son

Ni­kdy nie je ne­skoro za­čať od za­čiatku. Ak si ne­bol spo­kojný so vče­rajš­kom, dnes skús niečo iné. Hlavne ne­zos­tá­vaj za­sek­nutý na mieste, máš na­viac. – Alex Elle

„Keď nás nie­kto zraní, chceme, aby py­kal. A naša ver­zia toho, že nie­kto pyká, je, že sme za­hork­nutí a ne­od­púš­ťa­júci. Prob­lém je v tom, že je­diný, koho to zra­ňuje, ste vy. Ne­od­pus­te­nie je ako keď sa na­pi­jete jedu a dú­fate, že ten druhý umrie.“

Komentáre