Ži­vot za­čína na konci tvo­jej zóny po­hod­lia. Tvoja kom­fortná zóna je ako do­mov. Cí­tiš sa tam v bez­pečí a žiadne ri­ziko ti ne­hrozí. Je to miesto, kde si mô­žeš od­dých­nuť. No po is­tej dobe ti to možno pre­stane vy­ho­vo­vať. 

Pre­staň sa ob­klo­po­vať ľuďmi, kto­rých ne­máš rada. A ktorí ťa asi tiež ne­majú radi. Nič nové ti ne­pri­ná­šajú, cí­tiš sa me­dzi nimi zvláštne a ni­kdy ne­bu­deš s nimi spo­kojná. Zbav sa ta­kýchto ľudí čím skôr, len ťa obe­rajú o dobrú ener­giu.

Je lá­kavé zo­stať v tvo­jej kom­fort­nej zóne, aby si si ne­ub­lí­žila. Ne­za­budni však, že sa ni­kdy ne­bu­deš po­sú­vať do­predu, no bu­deš len stáť. Zo­sta­neš rov­naká, nič sa ne­zmení a ani ty. Keď zo­sta­neš vo svo­jej zóne po­hod­lia, ni­kdy ne­vieš, čo by ti mohlo chý­bať. Bu­deš ne­skôr ľu­to­vať svoju mi­nu­losť a bu­deš sa ne­us­tále pý­tať „čo ak“?

Vy­uži prí­le­ži­tosti. Za­píš sa na ne­jaký kurz, vzde­lá­vaj sa a pra­cuj na sebe. Dnes máš veľmi veľa mož­ností, preto ne­strá­caj čas, no po­stupne si plň všetky sny a plány, ktoré si vždy chcela re­a­li­zo­vať. Kedy, ak nie te­raz?

zdroj: unsp­lash.com

Tvoja zóna po­hod­lia môže byť v krát­ko­do­bom roz­po­lo­žení bez­pečná, no z dl­ho­do­bého hľa­diska je to naj­ne­bez­peč­nej­šie miesto. Mohlo by ti to za­brá­niť na­pl­niť tvoje sny, pre­na­sle­do­vať tvoje vášne, ísť za lás­kou tvojho ži­vota.

Žiadne ri­ziko, žiadna od­mena. Ri­ziko môže byť ťažké a krát­ko­dobé, ale z dl­ho­do­bého hľa­diska môže zna­me­nať všetko. Tak­tiež ne­za­bú­daj na to, že by si mala byť aj sa­mos­tatná a pra­co­vať na sebe ako na pro­jekte.

Ni­kdy sa ne­sťa­žuj. Po­čú­vaj svoj vnú­torný hlas a pre­staň sa ne­us­tále sťa­žo­vať. Nič ti to nedá a ľu­dia okolo teba si budú mys­lieť, že nič ne­do­ká­žeš. Sťaž­nosti ťa ni­kdy ne­po­sunú ďa­lej, je­dine ne­spo­koj­nosť, ktorá ťa na­kopne.

Na­učíš sa nové veci. Svet čaká na to, aby si pre­skú­mala jeho krásu. Pre­kro­če­nie mimo zónu po­hod­lia po­ve­die k prí­le­ži­tos­tiam, ktoré si ni­kdy ne­poz­nala. Spoz­náš no­vých ľudí, roz­ší­ria sa ti ob­zory, po­cho­píš mnohé veci, ktoré ti pred­tým ne­dá­vali zmy­sel.

„Keď sa po­hy­bu­jete mimo svo­jej zóny po­hod­lia, to, čo bolo ke­dysi ne­zná­mym a de­si­vým sa stane va­šim no­vým nor­mál­nym.“ – Ro­bin S. Sharma

Komentáre