Sú ľu­dia, ktorí vzru­še­nie, strach a ne­bez­pe­čie vo fil­moch priam vy­hľa­dá­vajú, druhí pri vý­bere filmu o tejto mož­nosti nechcú ani po­čuť. V tomto zo­zname fil­mov náj­dete všetko od top ho­ro­rov až po psy­cho­lo­gické tri­lery, ktoré pôjdu v kine tento rok.

 

1. Glass

Tri­ler od pro­du­centa a re­ži­séra M. Night Shy­ama­lana je ďal­ším po­kra­čo­va­ním častí Unb­re­a­kable a Split. Naj­väč­ším prek­va­pe­ním ostáva, že film je pro­duk­ciou spo­loč­nosti Dis­ney.

2. Se­re­nity: Ti­cho pred búr­kou

Matt­hew Mc­Co­naug­hey a Anne Hat­ha­way sa stre­tá­vajú znovu v spo­loč­nom filme. Ti­cho pred búr­kou vzbu­dzuje zve­da­vosť a oča­ká­va­nia tiež kvôli svojmu au­to­rovi, kto­rým je Ste­ven Knight a ktorý film na­pí­sal aj na­to­čil. Ste­ven Knight na­pí­sal Špinu Lon­dýna, za ktorú zís­kal no­mi­ná­ciu na Os­cara. V po­sled­ných ro­koch po­tom stvo­ril se­riá­lové fe­no­mény Ta­boo a Pe­aky Blin­ders – Gangy z Bir­min­ghamu.

3. Pier­cing

Ame­rický ho­ror od Ni­co­lasa Pes­ceho je na­to­čený podľa rov­no­men­ného ro­mánu od Ryua Mu­ra­ka­miho. Je o ro­dinne-za­lo­že­nom mu­žovi, ktorý si plá­nuje za­vo­lať spo­loč­níčku a len di­váci, ktorí to do­po­ze­rajú do konca, sa do­zve­dia aký ne­ča­kaný ko­niec môže dej na­brať.

4. Po­to­mok

Mi­le­sova mama Sa­rah so zne­po­ko­je­ním sle­duje sy­novo ne­vys­py­ta­teľné a ag­re­sívne sprá­va­nie. Zmieri sa s fak­tom,, že ma­lého chlapca ovláda zlá, nad­pri­ro­dzená sila. Musí po­tla­čiť svoj ma­ter­ský in­štinkt mi­lo­vať a chrá­niť vlastné dieťa a pod­ro­biť ho tes­tom, aby po­cho­pila, prečo robí tie hrozné veci.

5. Všetko naj­hor­šie 2

Blum­house pri­pra­vilo po­kra­čo­va­nie skve­lej úspeš­nej pr­vej časti. Stre­tá­vame sa opäť s Tree, opäť na jej na­ro­de­niny, a znovu, a znovu. Aký je roz­diel oproti pr­vému dielu? Ten­to­krát ne­zach­ra­ňuje iba svoj vlastný ži­vot, ale aj ži­vot svo­jich pria­te­ľov.

6. The Rhythm Sec­tion

Ví­ťaz cien Emmy, re­ži­sér zná­mej snímky Prí­beh slu­žob­nice, sa te­raz dáva do­hro­mady s Blake Li­vely, a na­tá­čajú tri­ler o žene, ktorá túži po po­mste a ktorá chce nájsť vra­hov svo­jej ro­diny. Vo filme sa tiež ob­ja­via herci Ster­ling K. Brown a Jude Law.

7. Us

V ame­ric­kom psy­cho­lo­gic­kom ho­rore sú hlavní hr­di­no­via pre­na­sle­do­vaní svo­jimi dvoj­níkmi. Man­že­lia vezmú svoje deti do ich domu na pláži, aby spolu strá­vili pekný čas. Tento po­koj sa od­razu zmení na chaos na na­pä­tie, keď sa ob­javí pred ich do­mom sku­pina ču­dá­kov.

8. Pet Se­ma­tary

Hlavný hr­dina sa s ro­di­nou pre­sťa­ho­val na okraj ti­chého mesta, kde ši­roko ďa­leko nie je nič po­zo­ru­hod­ného ok­rem svoj­ráz­neho cin­to­rínu do­má­cich zvie­rat, ktoré je opra­dené mno­hými mýtmi. Mýtmi, ktoré sú de­sivé a prav­divé… Ho­ror je na mo­tívy knihy Step­hena Kinga.

9. La Llo­rona: Pre­kliata žena

Ho­ror roz­práva prí­beh le­gendy o La Llo­roně, pla­čú­cej žene, ktorá na­háňa a loví deti. So­ciálna pra­cov­níčka, je chy­tená v noč­nej more La Llo­rony, keď za­čnú miz­núť jej deti. Dej je za­sa­dený do 70. ro­kov. Film na­to­čil Mi­chael Cha­ves, ktorý bude re­ží­ro­vať tretí diel V za­jatí dé­mo­nov.

10. Child’s Play

Re­make filmu z roku 1988 pred­sta­vuje slo­bodnú ma­mičku, ktorá svojmu die­ťaťu po­da­ruje bá­biku zis­ťuje, že hračka je po­sad­nutá du­šou sé­ri­ového vraha. No­vin­kou je, že v pre­ro­be­nej ver­zii sa bá­bika už ne­volá Chucky, ale Buddi. Ve­deli ste, že táto bá­bika mala v mi­nu­losti ok­rem mno­hých pre­rá­biek aj svoju vlastnú re­lá­ciu?

11. 47 Me­ters Down: Un­ca­ged

Kedy sa ľu­dia v ho­ro­roch ko­nečne na­učia ostať mimo vody? Prav­de­po­dobne nie skôr, ako vy­jde ďal­šia ka­pi­tola re­ži­séra Jo­han­nesa Ro­bertsa o chlad­no­krv­ných žra­lo­kov. Ten­to­raz, bo­hu­žiaľ, bez prí­tom­nosti Mandy Mo­ore.

12. To: Ka­pi­tola 2

Dej dru­hého filmu sa bude odo­hrá­vať 27 ro­kov po uda­los­tiach pr­vej ka­pi­toly, čo je čas, po kto­rom sa Pen­ny­wise/TO vra­cia. Ok­rem Skars­gårda sa vra­cia aj celé det­ské ob­sa­de­nie, prav­de­po­dobne vo fun­kcii ďal­ších spo­mie­nok alebo ďal­ších du­chár­skych scén. V knihe sa táto fáza deje v roku 1985, vo filme sa po­su­nieme do roku 2010.

 

Zdroj: har­pers­ba­zaar.com

Komentáre