Aj ty každé ráno sto­jíš pred skri­ňou a ho­vo­ríš, že ne­máš čo na seba? Náš šat­ník je plný kús­kov, ktoré aj tak ne­no­síme a máme v skrini len zby­točný chaos. Čo tak pus­tiť sa do jeho pre­trie­de­nia?

Urob si voľný deň a skús sa pus­tiť do pre­trie­de­nia tvojho šat­níka. Mys­lím si, že po­ria­dok a pre­hľad vo ve­ciach, ktoré vlast­níš, je zá­kla­dom úspeš­ného štýlu. Ur­čite však vlast­níš veci, ktoré aj tak ne­vy­uží­vaš a preto je čas to zme­niť.

Tieto kúsky sku­točne ne­pot­re­bu­ješ:
  • Ono­sené kúsky, ktoré sú už ab­so­lútne ne­kva­litné.
  • To, čo si mala na sebe len pár krát a aj tak sa ti ne­pá­čia. Ak máš veci, ktoré si mala na sebe ma­xi­málne pár krát a aj tak ne­za­pa­dajú do tvojho štýlu, je na čase ich po­su­núť ďa­lej alebo pre­dať.
  • To, čo ti ne­sedí. Ak sú kúsky, o kto­rých vieš, že sa v nich ne­cí­tiš dobre alebo že ti skrátka ne­se­dia a ich kúpa bola len akýsi skrat, je na­čase sa tohto kúsku zba­viť.
  •  To, čo nie je po­hodlné. Ak ťa niečo škrabe, príde ti to prí­liš tesné alebo ši­roké, vieš, kam s tým.
  • Do­pl­nky, ktoré už ne­no­síš. Ná­uš­nice, prs­tene, ho­dinky, ktoré si už ne­no­sila dl­h­šiu dobu už ur­čite ne­vy­uži­ješ.
  • Trendy kúsky. Trendy kúsky ako to ne­onové tričko alebo roz­tr­hané si­lonky aj tak už viac ne­bu­deš no­siť.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (1)
zdroj: we­he­ar­tit.com

Sa­moz­rejme veci, ktoré už ne­vy­no­síš, da­ruj nie­komu alebo pre­daj. Tak­tiež mô­žeš vy­užiť rôzne ba­záry alebo cha­rity, kde sa tvo­jim ve­ciam roz­hodne po­te­šia. A ešte ako mo­ti­vá­ciu k dob­rému a vy­trie­de­nému šat­níku pri­dá­vam skvelý ci­tát:

„Ni­kdy ne­pod­ce­ňuj silu jed­no­du­chého trička, džín­sov a bundy. To vy­zerá vždy veľmi šik.“ – Karl La­ger­feld

Komentáre