Vzťah so sta­rou du­šou nie je kom­pli­ko­vaný, no je iný. Ok­rem toho, že lásku vní­majú inak, učia svo­jej po­lo­vičky vní­ma­niu, kto­rému pred­tým ne­ro­zu­meli. Toto sa zmení v tvo­jom ži­vote, ak za­čneš ran­diť so sta­rou du­šou. 

Ne­zná­šajú hádky. Ne­majú radi hádky a sna­žia sa im pred­chá­dzať. Ne­majú pre nich zmy­sel a tak­tiež ich veľmi zra­ňuje to, ak by sa mali po­há­dať s mi­lo­va­nou oso­bou. Preto ne­ča­kaj od vzťahu so sta­rou du­šou, že sa bude sna­žiť rozp­rú­diť hádku.

Sú veľmi em­pa­tickí. Staré duše majú ne­uve­ri­teľnú ten­den­ciu byť em­pa­tickí a rie­šiť po­city dru­hých. Tak­tiež dbajú o to, aby sa ich najb­ližší ľu­dia cí­tili pri nich dobre a uro­bia všetko pre to, aby ve­deli po­môcť nie­len sebe, ale aj dru­hých, ak je to nutné. Zau­jí­majú sa o to, ako sa cíti ich par­tner a ne­do­vo­lia, aby ich po­lo­vičky boli smutné.

Lásku pre­ží­vajú veľmi in­ten­zívne. Staré duše vní­majú celý svet a ži­vot oveľa in­ten­zív­nej­šie, ako oby­čajní ľu­dia. Majú iné spô­soby, ktoré sa ne­mu­sia všet­kým pá­čiť, a preto si vá­žia ľudí, ktorí ich chápu a re­špek­tujú.

 

Ne­sú­dia. Ab­so­lútne ne­od­su­dzujú to, ak ten druhý má zlý deň. Re­špek­tujú to a tak­tiež ne­od­su­dzujú úplne zrú­te­nie či to, keď po­vieš niečo, čo nie je prí­liš milé. Chápu, že nie každý má svoj deň a ne­od­sú­dia ťa do za­bud­nu­tia.

Ne­boja sa uká­zať, ako mi­lujú. Lásku vní­majú ako stre­do­bod ves­míru, a preto sa ne­stane, že by ju ne­dá­vali do­sta­točne na­javo alebo že by sa ich po­lo­vička cí­tila vo vzťahu ne­mi­lo­vaná či za­ned­bá­vaná.

Pod­po­rujú. Nie sú ego­is­tickí a ma­jet­nícki, preto ab­so­lútne chápu to, ak si ich par­tner plní sny a re­špek­tujú to, kam sa chce ten druhý ube­rať. Stoja pri nich v ťaž­kých ča­soch a ne­do­vo­lia, aby sa ten druhý cí­til sám.

Komentáre