Pri po­hľade na nie­ktoré ce­leb­rity by sme si mohli mys­lieť, že po­znajú ta­jom­stvo več­nej mla­dosti. Inak, ako mô­žeme vy­svet­liť, že vy­ze­rajú o 10 alebo do­konca o 20 ro­kov mladší ako ich sku­točný vek? A ne­platí to len pre ženy. 

Jim Par­sons, 45 ro­kov

View this post on Ins­ta­gram

A @nor­man­cook photo bomb of me and @miss­ma­yim

A post sha­red by Jim Par­sons (@the­re­al­jim­par­sons) on

Tho­mas Sang­ster, 28 ro­kov

View this post on Ins­ta­gram

in black ⚫ #tho­mas­sang­ster

A post sha­red by Tho­mas Sang­ster (@iamt­ho­mas­sang­ster) on

Re­ese Wint­her­spoon, 42 ro­kov

Salma Ha­yek, 52 ro­kov

Cindy Cra­wford, 51 ro­kov

View this post on Ins­ta­gram

Ma­keup test for to­mor­ro­w's shoot 💄

A post sha­red by Cindy Cra­wford (@cin­dyc­ra­wford) on

He­idi Klum, 45 ro­kov

Jane Fonda, 81 ro­kov

Chris­tie Brink­ley, 63 ro­kov

Iman, 62 ro­kov

Mi­randa Kerr, 35 ro­kov

El­len Page, 31 ro­kov

View this post on Ins­ta­gram

🌈🥀🌾🌻🌹🌵

A post sha­red by @ el­len­page on

zdroj: bright­side.me

Komentáre