Tento člá­nok je ur­čený pre osoby star­šie ako 18 ro­kov, môže ob­sa­ho­vať sex, na­hotu a iný ne­vhodný ob­sah pre ne­pl­no­le­tých.


Späť na hlavnú stránku

Tiež len krú­tiš hla­vou nad tým, ako sa ľu­dia môžu a vô­bec chcú na­tá­čať pri sexe? Por­tál Metro zis­til 4 dô­vody, prečo to ro­bia. Za­ru­čene zo­sta­neš prek­va­pená.

Mi­lu­jeme ži­vot po te­le­fóne

S na­ras­ta­jú­cim po­u­ží­va­ním te­le­fó­nov a najmä ko­mu­ni­ká­cie cez so­ciálne mé­dia, sú ľu­dia čo­raz viac ot­vo­rení a bez zá­bran. Po­sie­lajú si na­vzá­jom nahé fo­to­gra­fie, na­hrá­vajú krátke vi­deá o tom, ako sa vy­zlie­kajú alebo si pri­naj­men­šom po­šlú ne­jaké pi­kantnú hla­sovú správu.

Čo­raz viac sa pre mladú ge­ne­rá­ciu stáva sex cez te­le­fón „nor­mál­nejší“. Od­bor­níčka na sex a vzťahy, Ana­belle Knigh­tová, ho­vorí: „Buďme úp­rimní, celé naše ži­voty za­chy­tá­vame na smart­fóny, tak prečo nie aj sex? Je veľa pá­rov, ktoré sa na seba ná­sledne dí­vajú na vi­deu a majú znova sex, pre­tože je to pre nich vzru­šu­júce,“ vy­svet­lila pre Metro.

Sme tak tro­chu nar­cisi

Ďal­ším dô­vo­dom, prečo sa ľu­dia radi na­tá­čajú pri sexe je, že sú tak tro­chu nar­cisi. Mi­lujú sa dí­vať na sex, kde v sú spo­ločne so svo­jim par­tne­rom v hlav­nej úlohe. Viac ako por­no­hviezdy, po­tre­bujú vi­dieť seba so svo­jou par­tner­kou. Od­bor­níčka na vzťahy, Becky Spel­ma­nová, sa k tomu vy­jad­rila na­sle­dovne: „Množ­stvo ľudí v sebe môže mať ur­čitý le­vel nar­cizmu, preto sa na­krú­cajú a ná­sledné dí­vajú na vi­deá, na kto­rých majú sex alebo mas­tur­bujú.“ 

zdroj: unsp­lash.com

Máme radi po­ze­rať sa na seba

Ak si si mys­lela, že horší člo­vek ako nar­cis, ne­môže byť, toto pre­čká tvoje dom­nienky. Exis­tujú to­tiž aj ľu­dia, ktorí mi­lujú po­ze­rať sa vý­lučne len a len na seba. Možno ťa ta­kýto par­tner pre­svedčí, aby si sa zú­čast­nila na na­tá­čaní se­xu­ál­neho vi­dea, no moc si ne­na­mýš­ľaj. Par­tnerku v celku ig­no­ruje. Ne­vie sa to­tiž na­ba­žiť po­hľa­dom na seba sa­mého a na čin­nosť, ktorú vy­ko­náva.

Chceme za­žiť nové dob­ro­druž­stvo

V dl­ho­do­bom vzťahu sa môže stať, že sa par­tneri za­čnú nu­diť. Vý­ni­močné chvíle sa pre­me­nia na ste­re­otyp, to je už len kú­sok od toho, aby stra­tili se­xu­álny ape­tít. Preto sa ob­čas roz­hodnú za­ris­ko­vať – roz­hodnú sa na­to­čiť pri tom, ako vy­ko­ná­vajú po­hlavný styk. A či vďaka tomu zmizne nuda zo spálne? Ťažko po­ve­dať. Mi­ni­málne sa pri tom za­ba­via a za­smejú. Väč­ši­nou páry vi­deo aj hneď vy­mažú, lebo sa nez­ho­do­valo s ich pred­sta­vami o tom, ako pri styku vy­ze­rajú.

 

Zdroj: metro.co.uk, te­leg­raph.co.uk

Komentáre