Ko­nečne som stra­tila zá­u­jem o nás dvoch. Toto je ko­nečne ten stav, kedy som po­cho­pila, že to ne­bolo tom, že sme boli za­nep­ráz­dnení, že sme boli zmä­tení alebo vy­stra­šení z no­vých vecí a lásky.

Ne­bola to len zá­mienka na to, aby sme ne­trá­vili čas spolu? Ne­bolo to celé len o tom? Že sme sa k sebe ne­ho­dili a ne­ľú­bili sme sa. Všetko to bolo iba o zvyku a o po­hodl­nosti.

tum­blr.com

Týmto sa teda ko­nečne vzdá­vam toho, že sa chcem sna­žiť. Nech­cem sa sna­žiť o niečo, čo aj tak viem že ne­bu­dem mať. Vzdala som snahu o náš vzťah, pre­tože som prišla na to, že by to aj tak ne­malo šancu.

Ne­bola to chyba. Ne­mu­síš sa ospra­vedl­ňo­vať. Ne­mu­síš  sa viac sna­žiť. Ne­po­kú­šaj sa však byť ani mo­jim naj­väč­ším ne­pria­te­ľom. Mala som ťa rada a stále mám, no nek­la­palo to už dl­hší čas.

Čo si uve­do­mu­jem je to, čo si za­slú­žim. Za­slú­žim si na­ozaj viac, ako len plytký vzťah s te­bou. Za­budla som na svoj po­ten­ciál, za­budla som na to, aké je to cí­tiť sa za­mi­lo­vaná. Za­budla som na osobu, akou som bola pred te­bou.

Roz­umiem tomu, že pre teba to možno len bola hra. Zís­kať nie­koho a dobre sa s ním za­bá­vať.

Na­ko­niec som však po­cho­pila, že vždy je lep­šie ostať sama ako s nie­kým, kto ma úp­rimne ne­ľúbi. Kto o mňa stráca zá­u­jem alebo so mnou ne­trávi čas.

zdroj: unsp­lash.com pe­xels.com

Nie je nič lep­šie ako toto uve­do­me­nie. A nie je nič lep­šie ako ne­strá­cať s ta­kýmto oso­bami čas, ne­sna­žiť sa ľudí pre­me­niť na svoj ob­raz, ne­tla­čiť ľudí do nie­čoho, keď na to ešte nie sú pri­pra­vení.

No ča­kať na tých, ktorí už sú. Ktorí sú pri­pra­vení na to, ma ľú­biť ale ešte ma ne­stretli.

Týmto som stra­tila zá­u­jem o všet­kých, ktorí ma ke­dysi mi­lo­vali „len tak“, pre niečo alebo len pre zá­bavu.

Pre­tože už si bu­dem strá­žiť srdce, do­kým ne­náj­dem osobu, ktorá ma bude ľú­biť. Ktorá si ma zvolí opa­ko­vane, deň čo deň.

Komentáre