1. Po­stu­pom času sa úplne zme­nil typ mu­žov, čo sa mi pá­čia. Už viac ne­up­red­nost­ňu­jem chlapa, čo má do­ko­nalý vzhľad, je šar­mantný a po­vie mi ti­síc kom­pli­men­tov. Oveľa viac oce­ňu­jem prí­tom­nosť, ochranu, hu­mor a ver­nosť. Toho, čo ma vie po­te­šiť aj vy­po­čuť. Už viac ne­hľa­dám po­vr­chný vzťah, hľa­dám niečo oveľa hl­b­šie. Práve preto, že sa ra­pídne zme­nil môj po­stoj k tomu čo je dô­le­žité, zme­nil sa aj môj po­stoj k tomu, koho je dô­le­žité mať pri sebe.

2. Vy­bu­do­vať si ka­ri­éru je oveľa dô­le­ži­tej­šie, ako sa vy­dať. Nájsť si správny ob­jekt ka­ri­ér­neho zá­ujmu je ten najk­rajší dar, ktorý mô­žeš ve­no­vať sama sebe. Bude pre teba zdro­jom mo­ti­vá­cie a tým, na čo sa mô­žeš vždy te­šiť. Bu­deš sa cí­tiť sa­mos­tat­nej­šie, učiť sa nové veci. Ko­niec kon­cov, tvor­com svojho šťas­tia bu­deš iba ty sama, a ne­bu­deš zá­vislá na ni­kom.

00

pe­xels.com

3. Mo­derné ran­de­nie je na­nič, ale na­učilo ma zo­pár vecí. Každá jedna malá tra­gé­dia, čo sa mi stala na rande, ma nie­kam po­su­nula. Na­učila som sa kým som, kým nech­cem byť, a koho nech­cem vedľa seba. Zis­tila som, že je oveľa lep­šie po­znať vlast­nosti, ktoré nie som ochotná tr­pieť, ako si slepo vy­tvá­rať ne­exis­tu­júci ideál. Na­učila som sa, že nie­kedy je lep­šie byť sama, ako byť s úpl­ným idi­otom len kvôli tomu, aby som vedľa seba nie­koho mala.

4. Zain­ves­tuj do vý­beru sku­toč­ných pria­te­ľov. Nájdi si čas a ener­giu na se­lek­ciu tých pra­vých ka­ma­rá­tov, nauč sa zba­viť sa tých, čo ťa ťa­hajú dole. Tí ozaj­stní pri tebe vy­dr­žia, nech sa deje čo­koľ­vek. Vy­be­raj múdro.

5. Ne­usaď sa. Ne­vrhni sa do pr­vého mož­ného vzťahu len preto, že si bola dlho sama, alebo že všetci v tvo­jom okolí už žijú v man­žels­tve. Ne­os­tá­vaj v zby­toč­nom ne­per­spek­tív­nom vzťahu len zo zvyku. Za­slú­žiš si niečo oveľa lep­šie, a oplatí sa na to po­čkať.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk
Stocksy_txp29269716gR7100_Small_1079477

stocksy.com

6. Spoz­naj sama seba skôr, než sa roz­hod­neš za nie­koho vy­dať. Man­žels­tvo sa po­tom stane tvo­jim je­di­ným zdro­jom šťas­tia a mô­žeš, nie­kedy slepo, na­sle­do­vať roz­hod­nu­tia par­tnera bez svojho uvá­že­nia. Spoz­naj, kto si, uve­dom si, čo si za­slú­žiš.

7. Deti nie sú rie­še­ním. Ak ste sa roz­hodli mať deti, ne­zna­mená to, že bu­dete mať do­ko­nalé man­žels­tvo. Roz­hodli ste sa skôr pod­ro­biť svoj vzťah veľmi ťaž­kej skúške. Ak sa pre ne roz­hod­nete a bu­dete ne­prip­ra­vení, rú­tite sa skôr do zá­huby, ako do zá­chrany vzťahu.

8. Ne­stra­tíš svoje vy­daté ka­ma­rátky. Veľa žien si myslí, že ako­náhle sa ich ka­ma­rátky vy­dajú, ne­budú mať už spo­ločnú tému na roz­ho­vor. Je to hlú­posť – ako­náhle si tvoja ka­ma­rátka prejde pr­vot­ným ošia­ľom a za­ľú­be­ním, všetko bude opäť v sta­rých ko­ľa­jách.

9. Roz­hod­nu­tia mô­žeš ro­biť aj sama. Mô­žeš si kú­piť dom, ísť na do­vo­lenku, nájsť si novú prácu bez toho, aby si sa za to nie­komu zod­po­ve­dala, alebo aby nie­kto mu­sel tieto roz­hod­nu­tia zdie­ľať s te­bou. Ne­zá­vis­losť je jed­ným z najk­raj­ších po­ci­tov po­kiaľ sa na­učíš, z kto­rého uhla po­hľadu sa k nej po­sta­víť.

10. Man­žels­tvo nie je od­po­ve­ďou. Po­kiaľ si sa ne­nau­čila mať rada sama seba osa­mote, ne­bu­deš sa mať rada ani v man­žels­tve s kým­koľ­vek iným. Po­kiaľ si sa ne­nau­čila byť sama so se­bou, ne­bu­deš ve­dieť byť na­plno s iným člo­ve­kom. Vraví sa, že až man­žels­tvo robí ľudí ce­lis­tvými a kom­plet­nými. Ja si mys­lím, že svoj naj­väčší po­ten­ciál v sebe na­chá­dzame my sami na­šou skú­se­nos­ťou, in­te­li­gen­ciou, vnú­tor­nou si­lou a schop­nos­ťou zdo­lá­vať ži­votné pre­kážky.

Komentáre