Nech­cela som si ťa prí­liš púš­ťať k telu. Ve­dela som, že by to moje srdce opäť ne­z­vládlo a ne­mie­nila som mu viac ub­li­žo­vať. No bez toho, aby som o tom ve­dela sa mi doň vkradla láska. Po­maly, ti­chučko a ne­ná­padne. Vždy, ak si mi na­pí­sal, na mo­jej tvári sa zja­vil šťastný úsmev, oči mi žia­rili za­kaž­dým, ako­náhle som ťa zba­dala a srdce ple­salo, keď sme sa stretli. Viem, uro­bila som ob­rov­skú chybu, že som sa do teba za­ľú­bila a mô­žem si za to sama. No už to ne­do­ká­žem vrá­tiť späť.

Naj­hor­šie na tom všetko je, že si ma mal len na zá­bavku. Vô­bec ti ne­zá­le­žalo na mo­jich po­ci­toch, moje lás­ky­plné vy­zna­nia ti boli ukrad­nuté a bolo ti úplne jedno, či mi svo­jím ko­na­ním ne­jako ub­lí­žiš. Ve­rila som ti, do tvo­jich dlaní som vlo­žila svoje srdce, no ty si ho zni­čil. Bez va­ro­va­nia si sa mi vkra­dol do ži­vota a pre­me­nil ho na peklo. Prí­liš ne­skoro som si uve­do­mila, že si sa so mnou len za­hrá­val a za túto svoju ob­rov­skú chybu tr­pko py­kám. Od­ko­pol si ma ako han­dru a to ti ni­kdy ne­od­pus­tím.

zdroj: uns­palsh.com

Už viac ni­komu ne­do­ká­žem ve­riť. V kaž­dom chla­povi vi­dím len zradcu, presne ta­kého, akým si bol ty. Tým, že si ma od­mie­tol som stra­tila vieru v seba. Mám po­cit me­nej­cen­nosti, len veľmi ťažko a ne­rada nad­vä­zu­jem nové zná­mosti. A nie­len to. Bez slova si si zo­bral moju hr­dosť. Ke­dysi som cho­dila s hla­vou vztý­če­nou do­hora, no te­raz ma ne­šťas­tie ťahá k zemi. Už si ani ne­pa­mä­tám, kedy som sa na­po­sledy smiala. Šťas­tie mi je presne tak isto vzdia­lené ako ty. Deň čo deň sa umá­ram vo svo­jich čier­nych myš­lien­kach. Každý deň moju tvár zmá­čajú slzy, ktoré ne­do­ká­žem za­sta­viť.

Na­vyše som si istá, že už ni­kdy viac ne­bu­dem ni­koho ľú­biť tak veľmi, ako teba. To, čo som k tebe cí­tila, bolo ne­uve­ri­teľne in­ten­zívne a viem, že sa to už ni­kdy ne­zo­pa­kuje. Som si istá, že žiadny chlap už ne­do­káže vo mne roz­dú­chať tie city a vá­šeň,  ktoré ma spa­ľo­vali pri tebe. Teba je­di­ného som do­ká­zala tak veľmi ľú­biť. Ni­kdy som nič po­dobné pri ni­kom inom ne­po­cí­tila. Ve­del si o tom, že si pre mňa na­ozaj vý­ni­močný, no vô­bec si to neb­ral vážne. Sprá­val si sa ku mne ako ku všet­kým tým de­siat­kam diev­čat pred­tým. Ne­zna­me­nala som pre teba nič.

zdroj: unsp­lash.com

Viem, že istý čas po­trvá, kým sa z tvojho ne­cit­li­vého od­miet­nu­tia spa­mä­tám. Prejde nie­koľko me­sia­cov, kým sa opäť po­sta­vím na nohy a po­zbie­ram zvyšky svo­jej se­ba­úcty.

Ja však ve­rím, že raz náj­dem nie­koho, kto to práz­dno v mo­jom srdci vy­plní šťas­tím, zo­trie mi slzy z líc a vy­jadrí lásku tak, ako si ty ne­ve­del. Pre­tože si za­slú­žim viac.

Komentáre