Vzťahy sú krásne, ale nie­kedy aj tro­cha kom­pli­ko­vané. Exis­tujú ne­pí­sané pra­vidlá, ktoré sa ľu­dia sna­žia v zá­ujme toho dru­hého do­dr­žia­vať. Me­dzi ne patrí aj vy­ne­cha­nie tém, ktoré ne­mu­sia byť pre kaž­dého prí­jemné. Na­prí­klad je zo­pár vecí, ktoré chlapi nechcú po­čú­vať. Ktoré to sú?

Mi­nulé lásky a vzťahy

Táto téma je tabu v oboch sme­roch. Ni­kto nechce po­čú­vať o bý­va­lých vzťa­hoch svo­jich te­raj­ších lá­sok. Mi­nu­losť treba ne­chať mi­nu­losti. Inak to len spô­sobí po­chyb­nosti a po­rov­ná­va­nie sa s ex môže zni­žo­vať se­ba­ve­do­mie.

Make-up a to­pánky

Diev­čatá v dneš­nej dobe mi­lujú make-up, lí­če­nie a ešte viac de­baty o nich. Chceme roz­prá­vať o no­vin­kách v dro­gé­rii, no túto tému by sme si mali ne­chať len pre svoje ka­ma­rátky. Chlapi sú v tejto téme stra­tení a na­ozaj ich ne­zau­jíma roz­diel me­dzi dvoma od­tieňmi čer­ve­ného laku a ani to, aké ďal­šie lo­dičky si si kú­pila.

Že ne­zná­šaš prog­ramy, ktoré on mi­luje

Filmy, se­riály, pes­ničky, hry – aj keď ho mi­lu­ješ, nie­ktoré z jeho ob­ľú­be­ných prog­ra­mov ne­mô­žeš vy­stáť. Nie­kedy je lep­šie vy­ne­chať ich alebo v zá­ujme lásky pre­tr­pieť, než ísť s prav­dou von. Je to čudné, ale ak je veľ­kým mi­lov­ní­kom Game of Th­ro­nes a ty ho ne­zná­šaš, do­káže ho to skla­mať. Takže skús rad­šej pre­kus­núť sle­do­va­nie jeho vý­ber, veď on s te­bou bol predsa na Fifty Sha­des.

 

 

Aké mená by mohli mať vaše deti (keď ste na dru­hom rande)

Ak sa nech­ceš hrať na film „Ako prísť o muža za 10 dní“, toto je téma, ktorú vy­ne­chaj! Hlavne v za­čiat­koch vzťahu ho re­čami o spo­loč­nej a veľmi vzdia­le­nej bu­dúc­nosti iba vy­stra­šíš. Pri­tom by si však mohla mať u neho veľké šance.

Že ne­zná­šaš jeho naj­lep­šieho ka­moša

Muž­ské pria­teľ­stvá sú oveľa sil­nej­šie ako tie žen­ské. Väč­ši­nou sú na ži­vot a na smrť, takže ak ná­ho­dou ne­mô­žeš vy­stáť jeho naj­lep­šieho ka­ma­ráta, vážne mu tým mô­žeš ub­lí­žiť. Ešte hor­šie by bolo, ak by si mu dala na vý­ber – buď ty alebo ka­ma­rát, vtedy si roz­hodne zvolí jeho.

Kú­peľ­ňové ná­vyky

Sme síce roz­dielne po­hla­via, ale všetci len ľu­dia. A každý má svoje osobné hy­gie­nické ná­vyky za dve­rami kú­peľne. O všet­kých tých pro­ce­dú­rach, ktoré ženy pod­stu­pujú, aby boli že­nami, muži na­ozaj po­čú­vať nechcú. Čo chcú je ve­riť, že sme pri­ro­dzene bez chĺp­kov a tvár ako bá­bika máme bez toho, aby sme mu­seli pod­stu­po­vať 30 mi­nú­tový ve­černý ri­tuál.

Že o ňom roz­prá­vaš so svo­jou BFF

Síce si so svo­jou naj­lep­šou ka­ma­rát­kou pre­brala každý kú­sok vášho vzťahu a vie o ňom každý de­tail (veď ti ho predsa mu­sela aj odo­briť), jemu sa táto sku­toč­nosť ur­čite pá­čiť ne­bude. Takže tieto de­baty si ne­chaj pre vás dve a pred ním to ani ná­ho­dou ne­spo­mí­naj!

Zdroj: the­talko.com

Komentáre