Po­znáte to. Keď sa Vám niečo stane alebo jed­no­du­cho máte také mierné „stavy“, mu­síte niečo ro­biť. Nie­kto si ide za­špor­to­vať, nie­kde ide do me­káča, nie­kto ide na ná­kupy a ja pí­šem. Na od­zadu.sk som za­čala pí­sať pred viac než ro­kom a mu­sím sa pri­znať, že to bolo jedno z mo­jich naj­lep­ších ži­vot­ných roz­hod­nutí. Pro­stred­níc­tvom člán­kov pí­šem Vám, dra­hým že­nám a ako som zis­tila i zo­pár mu­žom, ktorí mi mnohí re­a­gu­jete na moje úvahy alebo mi do­konca aj na­pí­šete na sú­kromný účet na fa­ce­bo­oku. Som za to veľmi vďačná, ak do­stá­vam spätnú väzbu a ak mi nie­kto na­píše, že mu to sku­točne po­mohlo či ot­vo­rilo oči.

Ni­kdy by som ne­po­ve­dala, že sa pí­sa­nie môže stať mo­jim hobby a ob­čas ma aj od­tr­hnúť od re­a­lity. Ak som ná­ho­dou mala zlý deň, nie­kto ma na­štval, ub­lí­žil alebo sa stalo niečo, čo mu­sím „pre­dý­chať“, pí­šem. Pí­šem o tom, čo cí­tim, ale ne­vy­lie­vam svoje srdce tak, aby každý ve­del, čo práve pre­ží­vam. Av­šak ak mo­men­tálne schy­tám lek­ciu, ktorú chcem odo­vzdať Vám, okam­žite idem pí­sať. Po­tre­bu­jem sa vy­pí­sať, urov­nať si to všetko v hlave a som veľmi vďačná, že aj pro­stred­níc­tvom mo­jich ne­mi­lých skú­se­ností mô­žem nie­komu mo­jimi člán­kami po­môcť alebo ich možno mo­ti­vo­vať či zau­jať. Som za to, aby sme si zdie­ľali veci, ktoré sú krásne, no aj veci, ktoré nie sú až tak prí­jemné, no predsa po­trebné.

Ak som uro­bila chybu, ktorú som si uve­do­mila, na­pí­sala som člá­nok. Ak som po­cho­pila lek­ciu, ktorú som pred­tým ne­chá­pala, na­pí­sala som člá­nok. Zdie­ľam s Vami po­city, ktoré mám a ná­zory, ktoré chá­pem a re­špek­tu­jem. Pý­tam sa, od­po­ve­dám, hľa­dám.

„Na pí­saní nie je nič zlo­žité. Všetko, čo mu­síte uro­biť, je sad­núť si za pí­sací stroj a kr­vá­cať.“ 

-Er­nest He­min­gway

Ako po­ve­dala J.K. Ro­wling:“ Bola by som veľmi rada, keby si ma ľu­dia pa­mä­tali ako nie­koho, kto so svo­jim ta­len­tom spra­vil to naj­lep­šie, čo mo­hol.“ Som ná­zoru, že každý by sme mali hľa­dať naše skryté ta­lenty, lep­šiť sa a pri­niesť to­muto svetu to naj­lep­šie, čo mô­žeme dať. Nie­kto je vý­borný v športe, nie­kto rád varí a ja rada pí­šem. Dá sa po­ve­dať, že ma to mno­ho­krát za­chrá­nilo od úz­kosti či dep­re­sie. Je dô­le­žité nájsť v ži­vote niečo, v čom sa náj­deme a s čím môžme ob­čas „utiecť“ pred sve­tom.

Pra­jem kaž­dej jed­nej a kaž­dému jed­nému z Vás, aby ste i vy na­šli niečo, s čím môžte utiecť pred ška­re­dými dňami.

Komentáre