„Bola by som rada, keby si ma ľu­dia pa­mä­tali ako nie­koho, kto so svo­jím ta­len­tom uro­bil to naj­lep­šie, čo mo­hol.“ -J.K. Ro­wlin­gová

Spolu pí­šeme, sní­vame, tvo­ríme. Aj ty si sú­čas­ťou od­zadu.sk

Aj ty sa mô­žeš stať blo­ger­kou.

Pí­šem. Tvo­rím. Sna­žím sa Vám odo­vzdať niečo, na čo som hrdá a čo Vám môže po­môcť. Viac ako rok pí­šem pre od­zadu.sk a po­va­žu­jem to za jedno z naj­lep­ších roz­hod­nutí v mo­jom ži­vote. Ne­smierne ma na­pĺňa, keď mi na­píše dievča, žena či do­konca muž, že sa im moje články pá­čia, že im v mno­hých sme­roch po­mohli a že sa te­šia na nové. Moje články sú väč­ši­nou o vzťa­hoch, o že­nách, o skla­ma­niach, roz­hod­nu­tiach, či o in­špi­ra­tív­nych ľu­ďoch, pre­tože chcem, aby sme sa na­vzá­jom in­špi­ro­vali, do­priali si a po­držali sa. Pí­sa­nie nie je len také hobby, je to zod­po­ved­nosť za naše myš­lienky a za to, čo chceme ľu­ďom, ktorí to čí­tajú, odo­vzdať.

Aj ty sa mô­žeš stať blo­ger­kou na od­zadu.sk. Aj ty mô­žeš s nami tvo­riť. Aj ty mô­žeš odo­vzdá­vať pro­stred­níc­tvom člán­kov svoje myš­lienky, rady a skú­se­nosti. Aj ty si mô­žeš spl­niť sen.

In­špi­ruj, mo­ti­vuj, píš.

unsp­lash.com

Ak už dlho sní­vaš o tom, že by si chcela dať tvoje myš­lienky do sveta, máš je­di­nečnú prí­le­ži­tosť pri­dať sa k nám a spo­ločne tvo­riť web od­zadu.sk, ktorý číta viac ako 140 ti­síc ľudí. Pri­daj sa k nám, se­ba­re­a­li­zuj sa a vy­jadri sa!

Nájdi si pekný kú­sok ume­nia. Či už sa za­mi­lu­ješ do Van Gogha, Ma­tissa, alebo Kil­lensa, alebo sa za­mi­lu­ješ do hudby Cho­pina- nájdi si pekný kú­sok ume­nia, uzná­vaj ho a uve­dom si, že bolo vy­tvo­rené ľud­skými by­tos­ťami, akou si aj ty, nie nie­kým nad­ľud­ským. – Maya An­ge­lou

Komentáre