Ruská fo­to­grafka Ka­te­rina Plot­ni­kova vy­tvára sku­točne uni­kátne fo­to­gra­fie, ktoré sú ako vy­stri­hnuté z roz­právky. V jej di­gi­tál­nom svete fan­tá­zie uka­zuje nád­herné ženy, po boku di­vo­kých zvie­rat upro­stred lesa. Mladá fo­to­grafka ži­júca v Mos­kve je vďaka svojmu ne­tra­dič­nému ume­niu známa nie­len v Rusku, ale aj vo svete.

Pred­nos­ťou jej fo­to­gra­fií je  fakt, že fo­to­gra­fie nie sú vy­tvo­rené pho­tos­ho­pom. Pri vy­tvá­raní zá­be­rov spo­lu­pra­cuje s tré­nermi di­vo­kých zvie­rat, čoho vý­sled­kom sú uni­kátne zá­bery. Na jej fo­to­gra­fiách sa po boku krás­nych žien vy­s­trie­dali už rôzne zvie­ratá od med­ve­ďov, vl­kov a je­le­ňov, až po ob­rov­ské slony a iné exo­tické zvie­ratá. Vy­chut­najte si do­ko­nalé spo­je­nie su­re­a­lizmu a har­mó­nie.

katerinaplotnikovanew5

katerinaplotnikovanew2

Katerina-Plotnikova-Beautiful-Bizarre-Magazine-1000x520

katerinaplotnikovanew7

katerinaplotnikova5

katerinaplotnikova3


1082128675

katerinaplotnikova8

katerinaplotnikova10

1060655392

zdroj: ved

Komentáre