Ba­ran:

Po­tre­bu­ješ muža, ktorý urobí tvoj ži­vot viac vzru­šu­jú­cim, na­miesto toho, aby si sa cí­tila akoby si umie­rala. Muža, ktorý sa vydá s te­bou spon­tánne na vý­let, ktorý sa s te­bou po­delí o jeho ži­vot a ktorý ti dá po­cit, že ži­ješ.

Býk:

Po­tre­bu­ješ muža, ktorý ti pri­ne­sie po­cit lásky, dobra a po­koja. Ktorý za­ne­chá v tvo­jom srdci pla­meň lásky, ktorý splní svoje sľuby. A dá ti po­cit, že si je­diné dievča v okolí.

Blí­ženci:

Ty po­tre­bu­ješ muža, ktorý ti bude roz­umieť tak, ako ni­kto pred­tým. Po­tre­bu­ješ muža, ktorý ťa bude ba­viť a ro­zo­smie­vať aj na so­ciál­nych sie­ťach. Kto ťa bude chá­pať, že máš dobré a zlé dni, no bude stále pri tebe.

zdroj: unsp­lash.com

Rak:

Po­tre­bu­ješ muža, ktorý ti bude pí­sať za­ľú­bené a ro­man­tické listy či ese­mesky. Ktorý ti urobí tvoju ob­ľú­benú kávu. Tvoj pria­teľ sa bude sna­žiť o to, aby si sa ni­kdy ne­cí­tila sama.

Lev:

Ty by si tú­žila po mu­žovi, ktorý by ho­rel rov­na­kou váš­ňou ako ty. Ktorý sa ne­bude báť zo­sú­la­diť tempo tvojho ži­vota s tým svo­jim. Ne­bude sa báť za­ží­vať nové dob­ro­druž­stvá.

Panna:

Po­tre­bu­ješ muža, ktorý s te­bou  zo­stane hore až do štvr­tej rána, pre­tože bude cí­tiť, že to po­tre­bu­ješ. Chceš muža, ktorý s te­bou bude pre­po­jený v kaž­dej časti ži­vota.

zdroj: unsp­lash.com

Váhy:

Sní­vaš o mu­žovi, ktorý ťa ni­kdy ne­bude chcieť zme­niť. Ktorý ni­kdy ne­bude chcieť pre­ru­šiť me­dzi vami kon­takt a ktorý bude bez prob­lé­mov za­pa­dať do tvo­jich blíz­kych.

Škor­pión:

Chceš pri sebe člo­veka, ktorý bude ne­us­tále ro­biť tvoj ži­vot vzru­šu­jú­cim a ad­re­na­lí­no­vým. Ktorý ťa bude in­špi­ro­vať a po­vzbu­dzo­vať, ktorý bude pre teba vždy nová vý­zva.

Stre­lec:

Po­tre­bu­ješ muža, ktorý bude s te­bou pre­po­jený. Ktorý sa bude cí­tiť mi­lo­vaný rov­nako ako aj ty. Ktorý sa bude te­šiť ma­lič­kos­tiam (na­prí­klad ran­nej káve s te­bou alebo pre­chádzky v snehu).

zdroj: unsp­lash.com

Ko­zo­ro­žec:

Po­tre­bu­ješ muža, ktorý do tvojho ži­vota pri­ne­sie jem­nosť a har­mó­niu. Ktorý ťa bude vždy rád vi­dieť, bez ohľadu na to, aký ťažký deň v práci mal.

Vod­nár:

Po­tre­bu­ješ muža, kto­rému by si rada dô­ve­ro­vala. Kto zbúra všetky steny okolo teba a tvoje srdce znova za­horí váš­ňou k nemu.

Ryby:

Tak veľmi po­tre­bu­ješ muža, s kto­rým by si znova na­šla chuť do ži­vota. S kto­rým by si sa smiala, žar­to­vala alebo len tak od­po­čí­vala nie­kde na do­vo­lenke. Chceš, aby tvoj bu­dúci par­tner bol ochotný sa po­de­liť aj o svoje zá­žitky a sny.

Zdroj: thought­ca­ta­log.com 

Komentáre