Nie sme do­ko­nalé ľud­ské by­tosti. Každý z nás má aj svoju zlú stránku – pri­ro­dzenú vlast­nosť, na ktorú nie je pyšný, ale je jeho sú­čas­ťou. Sú aj také, ktoré sú ty­pické pre každé zna­me­nie v zve­ro­kruhu. Po­znáš tú svoju zlú vlast­nosť? 

Ba­ran

Ak niečo nie je tak, ako chceš ty, ideš prask­núť od zlosti. Tvoje de­tin­ské zá­chvaty na­ozaj nie sú to, čo ľu­dia chcú za­žiť, a na­vyše sú dosť ne­pri­ro­dzené. Nauč sa po­cho­piť, že ne­môže ísť všetko podľa tvo­jich pred­stáv.

Býk

Máš rada pekné veci. A veľa vecí. Si to­tiž ma­te­ria­lis­ticky za­lo­žená, čo sa skrom­nej­ším ľu­ďom môže zdať byť až pre­hnané. Mu­síš si uve­do­miť, že na ve­ciach vždy ne­zá­leží.

Blí­ženci

Máš dve tváre, aj keď to nie je tým, že by si bola fa­lošná. Jed­no­du­cho aj pod vply­vom ná­lady do­ká­žeš zme­niť svoju osob­nosť a sprá­va­nie. Nie je to cel­kom zlá vlast­nosť, no na ľudí tak pô­so­bíš ne­dô­ve­ry­hodne.

Rak

Pla­češ vždy a kvôli všet­kému. Nauč sa sprá­vať ako do­spelá žena!

Lev

Ego­is­tická. Nič ťa ne­vys­ti­huje lep­šie, keďže mi­lu­ješ seba a mi­lu­ješ o sebe aj roz­prá­vať. Ak však ne­dos­ta­neš po­zor­nosť, po kto­rej tú­žiš, príde na rad tvoja ška­redá stránka.

Panna

Ľudí okolo seba ske­nu­ješ a oča­ká­vaš, že všetci sa budú sprá­vať podľa tvo­jich ži­vot­ných pred­stáv. Ak to tak nie je, úp­rimne po­vieš čo si mys­líš, no ob­čas sa do­sta­neš z prav­do­vrav­nosti až ku kru­tosti.

Váhy

Vše­obecne platí, že si milá a ľahko sa s te­bou vy­chá­dza. Ale tvo­jou sla­bou strán­kou je tvoja le­ni­vosť. Do ni­čoho sa ti veľmi nechce, a aj keď sa pre niečo nad­chneš, ne­skôr sa ti to už nechce ani do­kon­čiť.

Škor­pión

Bez­cit­nosť je vlast­nosť, kto­rou však ub­li­žu­ješ ľu­ďom. No tvoje ľa­dové srdce to vô­bec ne­chápe. Bez mrk­nu­tia oka do­ká­žeš nie­koho ra­niť. Skús sa vžiť do po­ci­tov iných!

Stre­lec

Ty si zo všet­kých to na­ja­ro­gan­tnej­šie zna­me­nie. A to sa pre­pája s tvo­jím nar­ciz­mom. Ni­kto však nechce trá­viť čas s nie­kým, kto je za­hľa­dený do seba tak, ako ty.

Ko­zo­ro­žec

Po­vý­še­necká a snob­ská – asi takto ťa vní­majú ľu­dia v tvo­jom okolí. Máš po­cit, že si niečo viac a tvoj nos často ohŕňaš nad ve­cami alebo ľuďmi, ktorí sa ti nez­dajú do­sta­točne dobrí. Dá­vaj si po­zor, aby si kvôli tomu ne­skon­čila sama!

Vod­nár

Ty si taká divná osôbka. Nie však ako v ne­ja­kom vtip­nom se­riály. Proste sa dr­žím „mimo“ dia­nia, nie si veľmi spo­lo­čen­ská a akoby si mala vlastný svet.

Ryby

Ako ryba vo vode si plá­vaš vo svo­jom vy­sní­va­nom svete a re­a­lita ti pre­teká po­me­dzi prsty. Preto sa na teba nedá vždy spo­ľa­hnúť, a to sa ľu­ďom, kto­rým niečo sľú­biš na­ozaj ne­robí.

 

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre