Sú veci, ktoré si skrátka možno ani ne­uve­do­mu­ješ a ro­bíš ich. Si prí­liš ego­is­tická alebo vý­bušná? Toto sú veci, ktoré štvú os­tat­ných na tebe na zá­klade tvojho zna­me­nia.

Ba­ran

Pevne ve­ríš, že ste ur­čená pre skvelé veci. Si veľmi mo­ti­vo­vaná a po­há­ňaná, ale nie­kedy si ľu­dia len prajú, aby si skrátka pre­stala byť taká priama a prí­liš pre­mo­ti­vo­vaná. Nie­kedy je to až ne­prí­jemné a v iných mô­žeš vy­vo­lať akúsi kon­ku­ren­cie­schop­nosť a ab­so­lútny ne­zá­u­jem o ich po­city, čo nie je prí­liš dobré pre tvoje pria­teľ­stvá a akýsi ná­zor o tebe.

Všetko si ro­bíš vlast­nou ces­tou, si veľký in­di­vi­du­alista a často ťa to pri­viedlo do rôz­nych há­dok. Často ro­bíš roz­hod­nu­tia bez toho, aby si si to pred­tým pre­mys­lela a tak často mu­síš zná­šať rôzne dô­sledky. Si od­hod­laná, tvrdá a prí­liš tvrdo­hlavá.

Býk

Si veľmi tvrdo­hlavá a máš ne­kom­pro­misné ná­zory a hod­noty. Ne­dáš sa len tak ovplyv­niť a ná­zory dru­hých na tvoju osobu ťa na­ozaj ne­zau­jí­majú. Máš hl­boko za­ko­re­nenú ne­ochotu od­vrá­tiť sa v týchto pre­sved­če­niach a ná­pa­doch a tiež v tvo­jich ná­vy­koch. Si veľmi prak­tická a tak­tiež rad­šej bu­deš v bez­pečí, než by si mala vý­jsť zo svo­jej kom­fort­nej zóny. Zriedka skú­šať nové veci a naj­rad­šej trá­viš čas sama.

Vieš byť veľmi pyšná a ne­rada si pri­zná­vaš svoju pravdu. Ak ťa nie­kto sklame, nemá v tvo­jom ži­vote už čo hľa­dať a vieš rýchlo od seba od­stri­hnúť člo­veka.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: thought­ca­ta­log.com

Blí­ženci

Si veľmi spo­lo­čen­ská a nie­kedy až prí­liš. Má­lo­kedy po­čú­vaš dru­hých ľudí a naj­rad­šej si stre­do­bo­dom po­zor­nosti ty. Nie­kedy ani nech­ceš do­vo­liť, aby iní do­stali slovo a si prí­liš ener­gická. Ne­máš presné plány a to ťa často do­stane do zvlášt­nych a ne­ča­ka­ných si­tu­ácií, z kto­rých ne­vieš rýchlo od­ísť.

Nie si dobrý po­slu­cháč a preto ob­čas tvoji pria­te­lia ne­na­chá­dzajú v tebe oporu. Chceš všetko ve­dieť o kaž­dom a po­tom to nie­kedy môže vy­ze­rať, že len oho­vá­raš a je ťa do vecí, do kto­rých ťa vlastne na­ozaj nič nie je.

Rak

Si prí­liš emo­ci­onálna a možno nie­kedy až ukňu­čaná, čo mnohí môžu po­cho­piť, že si fa­lošná a chceš upú­tať na seba veľkú po­zor­nosť. Je to roz­to­milé, ako mi­lu­ješ svoju ro­dinu, ale každý musí opus­tiť hniezdo alebo sa pre­stať spo­lie­hať na ma­mičku a otca ako emo­ci­onálnu pod­poru a po­ra­den­stvo v jedno.

Si veľmi ná­la­dová a ne­pred­ví­da­teľná, čo veľa ľudí nemá rado, pre­tože ne­ve­dia, čo od teba oča­ká­vať. Ne­baví ich za­chá­dzať s te­bou ako v ba­vlnke a zva­žo­vať každé slovo, ktoré po­ve­dia.

Lev

Si rada stre­do­bo­dom po­zor­nosti a si čas­tým líd­rom v rôz­nych si­tu­áciach, čo sa ne­musí kaž­dému pá­čiť a môžu ťa po­va­žo­vať za pa­no­vačnú. Tak­tiež vieš dlhé ho­diny roz­prá­vať o sebe a vieš byť veľmi ego­is­tická, čo mno­hých ľudí roz­ču­ľuje.

Si dra­ma­tická najmú v si­tu­áciach, ak ti niečo ne­vyjde alebo to ne­zís­kaš a ak niečo chceš, ideš aj cez mŕt­voly, len aby si to zís­kala. Nie si tí­mový hráč.

Panna

Si veľký per­fek­ci­onista a ne­us­po­ko­jíš sa len tak s nie­čím. Tvoje kri­tické oko pre de­tail nie­kedy stratí prí­liš veľa času hľa­da­ním ne­dos­tat­kov vo všet­kom a v kaž­dom. Veci sa mu­sia ro­biť podľa teba, pre­tože ty máš vždy pravdu a ľudí to vie vy­tá­čať. Ne­vieš si dať po­ra­diť a ak nie­kto niečo ne­robí na 100 %, ne­robí to vô­bec.

Vieš byť ne­uro­tická a pred­tým, ako niečo uro­bíš, mu­síš to mať do de­tai­lov roz­plá­no­vané a ne­máš rada, ak mu­síš vy­jsť zo svo­jej kom­fort­nej zóny.

Váhy

Vieš sa veľmi za­ned­bá­vať a spo­lie­haš sa väč­ši­nou na dru­hých a na to, že sa to ne­jako vy­rieši. Ne­rada be­rieš na seba zod­po­ved­nosť a po­jem „kom­fortná zóna“ ne­poz­náš. Chceš byť skrátka len v dave a na­ozaj ne­pot­re­bu­ješ vy­čnie­vať. Ne­vieš si stáť za svo­jim ná­zo­rom a naj­rad­šej by si bola, keby celý ži­vot ne­mu­síš nič rie­šiť.

Ne­vieš po­ve­dať priamo ľu­ďom, čo si o nich mys­líš a rad­šej sa k is­tým ve­ciam ne­vy­jad­ru­ješ a ne­máš na nich kon­krétny a jasný ná­zor.

Škor­pión

Vieš byť veľmi ne­pria­teľ­ská a po­mstych­tivá. Tak­tiež máš vy­soké ego a má­lo­kedy sa nie­komu alebo nie­čomu pris­pô­so­bíš. Vieš byť veľmi váš­nivá a priama, no ak sa niečo stane, sta­neš sa ne­pria­te­ľom a od­strih­neš toho dru­hého zo svojho ži­vota.

Vieš veľa ar­gu­men­to­vať a si veľmi vý­bušná a ľu­dia ne­ve­dia, čo od teba nie­kedy ča­kať a ne­radi sa na teba spo­ľahnú.

Stre­lec

Si ne­pred­ví­da­teľná, hlasná a ob­čas až prí­liš bláz­nivá, čo ľudí cel­kom vy­táča. Stále skú­šaš nové veci, chceš byť IN, nech už sa to týka ho­ci­čoho a vždy mu­síš byť ty akýmsi in­flu­en­ce­rom, ktorý je zau­jí­mavý, štý­lový a kre­a­tívny.

Nie­kedy to môže vy­ze­rať, že si prí­liš plytká a ne­vieš sa re­álne nad nie­čím za­mys­lieť. Vieš mať sku­točne silné ar­gu­menty a tých dru­hých tým ab­so­lútne zo­trieš. Vec, ktorá ťa naj­viac zne­po­ko­juje, je sku­toč­nosť, že si mys­líš, že máš vždy pravdu a ni­kdy ne­mô­žeš sú­hla­siť s ne­sú­hla­som.

Ko­zo­ro­žec

Si veľmi orien­to­vaná a cie­ľa­ve­domá. Chýba ti ochota a schop­nosť vi­dieť nie­koho iného po­hľad a máš ten­den­ciu sa stať na­štvaná, aj keď sa mý­liš. Roz­prá­vaš sa s ľuďmi, akoby boli nie­kedy tvoji za­mest­nanci a všetci sú z toho una­vení.

Si prí­liš za­nep­ráz­dnená za­me­ria­va­ním sa na seba a do­sa­ho­va­ním svo­jich úspe­chov, kedy ti chýba em­pa­tia na po­city iných ľudí alebo pre tých, ktorí to po­tre­bujú.

Vod­nár

Si veľmi od­ťa­žitá a je nie­kedy ťažké sa s te­bou roz­prá­vať. Dru­hým prí­deš ako na­mys­lená a prí­liš se­ba­ve­domá, aj keď to tak ani nie je. Si ne­tr­pez­livá a chceš za kaž­dých okol­ností vy­nik­núť. Tvoja osob­nosť je prí­liš silná a mno­hým ľu­ďom to le­zie na nervy.

Si prí­liš lo­gická a Si prí­liš za­nep­ráz­dnená sama se­bou sna­žiac sa zis­tiť tvoje vnú­torné fun­go­va­nie a rie­še­nie prob­lé­mov, aby si sa od­de­lila od po­ci­tov.

Ryby

Tvoje po­city sú na pr­vom mieste a ro­bíš len veci, ktoré majú pre teba vý­znam, čo ťa nie­kedy oberá o prí­jemné skú­se­nosti a vý­zvy. Mu­síš mať všetko roz­plá­no­vané a ísť s te­bou na vý­let je nie­kedy za trest, pre­tože musí byť všetko per­fektné a vy­jsť zo svo­jej kom­fort­nej zóny ti ne­hrozí.

Si prí­liš za­snená, ob­čas ná­ročky ne­vní­maš re­a­litu, aby si si ne­ub­lí­žila a ak sa do nie­koho za­mi­lu­ješ, tak až prí­liš in­ten­zívne a pri­náša ti to len utr­pe­nie.

Komentáre