Pý­taš sa aký je ten trik? V pr­vom rade mu­síš po­cho­piť, že si je­diný člo­vek, s kto­rým bu­deš celý ži­vot. 

Mi­luj seba, po­stupne. Se­ba­láska nie je kri­mi­nálny čin. Nie je ani se­becká. Je to pri­ro­dzená cesta mať šťastný a spo­kojný ži­vot. Keď ne­bu­deš mi­lo­vať samu seba, ako mô­žeš mi­lo­vať nie­koho iného? Mi­luj samu seba tým, že bu­deš k sebe jemná a bu­deš po­u­ží­vať len kom­pli­menty. Mi­luj samu seba spô­so­bom, ktorý ti je blízky a ktorý ti za­ru­čuje spo­koj­nosť.

Se­ba­láska je ce­lo­ži­votný pro­ces. Je to niečo, na čom mu­síš ne­us­tále pra­co­vať, no môže sa stať, že ni­kdy ne­bu­deš spo­kojná. Mi­luj samu seba tým, že sa ne­us­tále bu­deš vy­zý­vať do vecí, ktoré sú mimo tvo­jej kom­fort­nej zóny a tak sa bu­deš po­sú­vať ďa­lej. Ni­kto ne­ras­tie po­by­tom vo svo­jej kom­fort­nej zóne. Každý malý krok ťa po­su­nie ďa­lej.

zdroj: pe­xels.com

 

„Pravá krása ženy nie je v jej po­stave, v spô­sobe ob­le­če­nia, v ša­tách, ktoré nosí alebo štýle jej účesu. Krásu ženy vidno v jej očiach, pre­tože sú ok­nom do jej duše, mies­tom, kde pre­býva láska.“ — Aud­rey Hep­burn 

Mi­luj samu seba tým, že sa bu­deš re­špek­to­vať, aby si od­išla od vecí a ľudí, ktorí si ťa ne­vší­majú a ne­vá­žia. Mi­luj sa tak, že si dáš čas. Mi­luj sa tým, že oce­níš krásu a ži­vot dru­hých ľudí bez toho, aby si sa po­rov­ná­vala. Mi­luj sa tým, že prij­meš samu seba a sta­no­víš si re­a­lis­tické ciele. Ak sa ti ne­bude da­riť, ne­buď na seba prí­liš tvrdá, pouč sa zo svo­jich chýb a choď ďa­lej.

Po­vieš si aj tak, že nič ne­za­berá? Skús po­cho­piť to, že si je­diná osoba, s kto­rou strá­viš celý tvoj ži­vot a ktorú vieš ovplyv­niť naj­viac. Mu­síš naj­skôr mi­lo­vať samu seba, inak ťa ni­kto ne­bude brať vážne a od­razí sa to na tvo­jom ži­vote. Trik je v tom, že se­ba­láska je zá­kla­dom dob­rého a spo­koj­ného ži­vota, vý­bor­ných vzťa­hoch a uve­do­mení si, že všetko bude jed­ného dňa v po­riadku, nech sa deje mo­men­tálne čo­koľ­vek.

Málo ľudí vie, čo je to se­ba­láska. Väč­šina z nás vy­ras­tala v pro­stredí, kde nás učili, že mať rád a oce­ňo­vať sa­mého seba je se­becké. Učili nás, že naj­väč­šou cnos­ťou je ob­di­vo­vať a mi­lo­vať os­tat­ných. No čo tak si uve­do­miť, že v pr­vom rade mu­síme mi­lo­vať sa­mých seba?

Komentáre