Po­znám zne­uži­tie. Po­znám aj bo­lesť zlo­me­ných kostí, ale bo­lesť spô­so­bená te­bou bola viac hl­boká a to ani ne­mu­sela byť fy­zická. Viem, že si ne­bol prvý ani po­sledný a že si bol len jed­ným z mas­ko­va­ných osob­ností.

Naj­hor­šia vec, akú ti nie­kto môže uro­biť je, že sa tvári, akoby ťa mi­lo­val viac ako čo­koľ­vek iné na svete. Ni­kdy ne­vi­del nič tak úžasné, ako si ty. Že ťa ni­kdy ne­opustí, pre­tože so všet­kým, čo mu dáš, je spo­kojný. A po­tom na­stane deň, kedy z tej “lásky” už ani ne­vie, čo robí.

Naj­hor­šia vec, akú ti nie­kto môže uro­biť je, že ti dá po­cit fa­loš­ného bez­pe­čia. Do­núti ťa mys­lieť si, že toto je tá láska, ktorú si vždy hľa­dala a bu­dete spolu navždy. Je to druh lásky, ktorý si po­tre­bo­vala celú dobu, ktorý si si že­lala a cí­tila si sa v ňom po­hodlne, pre­tože si si mys­lela, že to bude tr­vať a tr­vať. No predsa len na­ko­niec zbalí všetku svoju lásku do jed­ného zväzku a od­íde bez toho, aby na teba vr­hol ešte je­den po­hľad.

zdroj: stocksy.com stocksy.com

Naj­hor­šia vec, akú ti nie­kto môže uro­biť je, že ťa pre­svedčí o tom, že je­diné, čo po­tre­buje, si ty. Už ni­kdy ne­stretne inú, s kto­rej vlasmi by sa mo­hol ráno hrať. Pre­tože ty si ja­zy­kom, ktorý sa stal jeho ma­te­rin­ským a na ten sa nedá za­bud­núť. A po­tom jed­ného dňa za­budne na všetko, akoby si ni­kdy ne­exis­to­vala a tým ja­zy­kom už zrazu ni­kto ne­ho­vorí.

Naj­hor­šia vec, akú ti nie­kto môže uro­biť je, že od­íde bez va­ro­va­nia v čase, keď ti sľu­buje spo­ločný ži­vot. Mi­luje tvoje krehké srdce, kým nie je také plné, že ho môže ho­diť na zem a ro­zdrtí sa na mi­lión kús­kov. Po­díde k všet­kému, čo ste spo­ločne po­sta­vili s kla­di­vom, akoby to ne­bolo nič iné ako sk­le­nený dom, ktorý ma byť zni­čený. Zmizne bez va­ro­va­nia, aj keď pri­sa­hal, že ťa mi­lo­val.

Komentáre