Ba­ran: 

Keď niečo chceš, chceš to hneď. A to platí aj o láske, len mu­síš po­cho­piť, že nie všetci sú a budú rov­nakí.

Býk:

Keď nie­kto upúta tvoju po­zor­nosť, chceš ho hneď vlast­niť – te­lom aj du­šou. Si veľmi žiar­livé zna­me­nie a tiež si prí­liš re­a­lis­tické zna­me­nie v chvíli, kedy na­stu­puje ro­man­tika.

Blí­ženci: 

Viem, že máš ob­rov­ské srdce a sta­ráš sa o kaž­dého. No tvoji par­tneri sa vždy o teba boja a stra­chujú. Uľahči to svojmu par­tne­rovi a ubez­peč ho, že s ním ideš be­žať beh na dlhú trať.

Rak: 

Mu­síš od­de­liť mi­nu­losť od prí­tom­nosti, pre­tože stále máš v mysli svojho ex pria­teľa a to ťa núti ne­pre­ží­vať ži­vot na­plno. Mu­síš sa od­pú­tať od kom­fort­nej zóny.

Lev: 

SI veľmi hrdá a pyšná na to, kto si, čo môže ne­priaz­nivo pô­so­biť na tvoj vzťah. Nauč sa po­čú­vať tvojho pria­teľa a ro­biť kom­pro­misy.

Panna:

Veci sú per­fektné také, aké sú. Ne­ne­chaj sa ovlá­dať spo­loč­nos­ťou, ne­mu­síš ich po­slú­chať a opra­vo­vať všetky de­taily na tvo­jom vzťahu.

Váhy: 

Si úžasná par­tnerka, no to ne­stačí na to, aby všetky veci zo­stá­vali na tebe. Mala by si sa viac za­me­rať na seba a na to, na čom ti naj­viac zá­leží.

Škor­pión: 

Ni­kdy ne­za­budni, aká vá­šeň v tebe horí. Ne­mala by si za­bú­dať ani na to, že sa mu­síš na­učiť svojmu par­tne­rovi dô­ve­ro­vať.

Stre­lec: 

Tvoje srdce no­síš všade ako na dlani, no re­a­lita nie je taká ru­žová ako sa zdá. Po­u­ží­vaj in­tu­íciu všade, kde sa cí­tiš úz­kostne a aj vtedy, keď ťa bude tvoj par­tner mi­lo­vať. In­tu­ícia je naj­lep­šia vec, ktorú mô­žeš vy­užiť.

Ko­zo­ro­žec: 

Tvoja snaha v práci a ka­ri­ére pre teba zna­mená celý svet, ale je dô­le­žité vy­tvo­riť si rov­no­váhu me­dzi sú­krom­ným a pra­cov­ným ži­vo­tom. Ber na ve­do­mie, že máš par­tnera, ktorý ťa mi­luje a prácu, ktorá ti ne­ute­čie.

Vod­nár:

Láska ni­kdy ne­bola jed­no­du­chá. Si k sebe úp­rimná a tak vieš, že zá­vä­zok je niečo, z čoho máš strach. Uvoľni sa.

Ryby: 

Si ovlá­daná svo­jimi emó­ciami a po­citmi, vedú ťa všade, kde si. To spô­so­buje to, že ne­vi­díš sku­točnú re­a­litu.

Zdroj: thought­ca­ta­log.com 

Komentáre