Dnes som ju vi­dela. Bola una­vená, smutná a keď ich vi­dela bola zni­čená. Ale bo­jo­vala. Presne viem čo si mys­lela, keď ich uvi­dela. Za­čala o sebe po­chy­bo­vať. Po­maly ni­čila svoju krásu, žen­skosť a úp­rimnú is­kru v očiach. A to všetko len preto, pre­tože bola slo­bodná.

unsp­lash.com

V dneš­nej dobe je akési zau­ží­vané pra­vidlo, že ak je žena slo­bodná, hneď je ška­redá, ne­do­stupná alebo chladná. Ale na­padlo nie­komu as­poň na chvíľu, že takto môže byť tej žene dobre? Že môže byť šťastná? 

Pro­sím, milé dámy, ne­buďte hneď smutné len preto, že ste slo­bodné. Uží­vajte si mož­nosti, ktoré vám ži­vot po­núka. Ces­tujte, vzde­lá­vajte sa a spoz­ná­vajte ľudí. Ži­vot je predsa krásny. Ne­plače doma do van­kúša len preto, že ste slo­bodné. Vstaňte, usmejte sa na seba a choďte von s ka­ma­rát­kami.

Ni­kto, ale na­ozaj ni­kto vám ne­môže po­ve­dať, že nie je v po­riadku, ak ste slo­bodná. Ni­kto vás ne­môže nú­tiť do svadby alebo detí, ak to tak ne­cí­tite. Je to váš ži­vot, roz­ho­dujte sa preto podľa seba. Raz sa ob­zriete späť a ne­bu­dete ľu­to­vať.

Ne­za­čí­najte vzťahy, ak do nich ne­pôj­dete na sto per­cent. Ub­lí­žite jemu a na­ko­niec aj sebe.

A na­bu­dúce, keď ich uvi­díte, usmejte sa na nich a pop­rajte im šťas­tie. Pre­tože vy už viac nie ste smutné a zlo­mené.

Komentáre