Ba­ran

S tvo­jou pra­co­vi­tou po­va­hou si za­slú­žiš od­po­či­nok. V po­sled­nej dobe si tvrdo ma­kala na to, aby si do­siahla všetko, čo si si zau­mie­nila, a tak je naj­vyšší čas trošku vy­pnúť a zre­la­xo­vať.

@na­da­a­del­lex #wo­mans­look

A post sha­red by WO­MANS­LOOK RUS­SIA 🇷🇺 (@wo­mans­look) on

 

Býk

Za­slú­žiš si uzav­re­tie ur­či­tej veci, ktorá ťa už dlho pre­na­sle­duje. Po­tre­bu­ješ ne­chať tak mi­nu­losť a po­hnúť sa vpred.

Blí­že­nec

Za­slú­žiš si sku­točné šťas­tie. Mu­síš pre­stať pred­stie­rať, že všetko je fajn a uka­zo­vať na­vo­nok úsmev, pri­čom sa tak ne­cí­tiš.

Rak

To, čo si za­slú­žiš je po­ďa­ko­va­nie. Ne­us­tále nie­komu po­dá­vaš po­mocnú ruku a ne­ča­káš za to nič. Práve preto by oby­čajné ďa­ku­jem sta­čilo.

Lev

Re­špekt je to, po čom tvoje srdce piští. Chceš trošku úcty od člo­veka, s kto­rým cho­díš. Od pria­te­ľov, od šéfa a od ro­diny.

 

Panna

Po­tre­bu­ješ na­do­bud­núť vyš­šiu mienku o sebe sa­mej. A preto si za­slú­žiš viac se­be­lásky. Pre­staň sa spo­chyb­ňo­vať a za­čni oce­ňo­vať svoje vlast­nosti.

Váhy

Za­slú­žiš si trošku roz­maz­ná­va­nia. Si na­učená šet­riť a byť skromná, no ob­čas by ne­zaš­ko­dilo utra­tiť na seba tro­chu pe­ňazí. Do­voľ si to.

Škor­pión

Za­slú­žiš si lásku. Ale lásku k sebe sa­mej. Po­tre­bu­ješ sa po­sta­viť pred zrkadlo a byť si ve­domá toho, že za to na­ozaj sto­jíš.

Stre­lec

Po­tre­bu­ješ po­cit bez­pe­čia. Is­totu, že člo­vek, ktorý stojí po tvo­jom boku si za­slúži vše­tok tvoj čas a úsi­lie.

#Love @ne­gin_mir­sa­lehi #wo­mans­look #couple

A post sha­red by WO­MANS­LOOK RUS­SIA 🇷🇺 (@wo­mans­look) on

Ko­zo­ro­žec

Za­slú­žiš si jedno veľké ob­ja­tie. Po­slednú dobu to možno ne­bolo pre teba naj­jed­no­duch­šie a je­diné, čo po­tre­bu­ješ je po­cit, že tu je nie­kto pre teba, kto ťa má na­ozaj rád.

Vod­nár

Za­slú­žiš si do­siah­nuť svoje sny. Tvrdo na nich pra­cu­ješ a už je naj­vyšší čas aby za­čali pri­chá­dzať vý­sledky. Všetko, čo si si vy­sní­vala a do čoho si vlo­žila celú svoju ener­giu, sa ti ko­nečne za­čne vy­plá­cať.

#Go­od­Mor­ning 💫 @its­lyd­boss #ama­zin­gI­taly

A post sha­red by WO­MANS­LOOK RUS­SIA 🇷🇺 (@wo­mans­look) on

Ryby

Za­slú­žiš si drink. Len tak si nie­kde sad­núť na te­rasku so svo­jimi pria­teľmi a užiť si trošku voľna. Od­ho­diť všetko stres a na chvíľku ne­mys­lieť na nič iné, len sa za­bá­vať.

zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre