Vod­nár – Si čestný a úp­rimný člo­vek a to isté si mys­líš aj o os­tat­ných. Nie každý je tu však pre to aby ťa po­te­šil. Rok 2017 bol o po­zná­vaní tých sku­toč­ných a fa­loš­ných pria­te­ľov. Te­raz keď si to už zis­tila, je dô­le­žité ne­chať všetky to­xické vzťahy tak a po­su­núť sa ďa­lej.

Ryby – Ako ryba máš prob­lém s kon­štruk­tív­nou kri­ti­kou. Nie všetci ti chcú ub­lí­žiť. Viem, že si veľmi cit­livé zna­me­nie, no mu­síš si viac ve­riť. Do roku 2018 sa po­kús vy­bu­do­vať sil­nej­šiu se­ba­dô­veru a hrub­šiu „kožu“, pri­čom v tom sta­rom za­ne­chaj všetky tvoje ne­is­toty.

Ba­ran – Ako jedno z na­jam­bi­ci­óz­nej­ších zna­mení si dá­vaš na­ozaj vy­soké ciele. Celý rok 2017 si sa hnala za tým, aby si ich do­siahla. Ak ti ná­ho­dou niečo ne­vyšlo, os­tala si zo seba skla­maná. Ne­ho­vo­rím, aby si zni­žo­vala laťku, ale je dô­le­žité uve­do­miť si, že čas na prácu je rov­nako dô­le­žitý ako ten na od­dych.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

Býk –  si osoba, za kto­rou ľu­dia idú po­kiaľ majú ne­jaký prob­lém. A aj keď ne­máš čas, vždy si ho uro­bíš. Si ochotná po­má­hať a to za kaž­dých osob­ností. Mu­síš si uve­do­miť, že ty si rov­nako dô­le­žitá ako tvoji najb­ližší  (a mala by si byť sama pre seba tou naj­dô­le­ži­tej­šou oso­bou). Nauč sa do­priať si to čo sama po­tre­bu­ješ, a nie­kedy po­ve­dať aj nie.

Blí­že­nec –  veľmi spo­lo­čen­ské zna­me­nie. Rok 2017 bol pre teba ro­kom pl­ným zá­bavy, kedy si ne­smela chý­bať na žiad­nej party. Tam, kde si, jed­no­du­cho žia­riš. Preto si do ďal­šieho roku vy­čleň chvíle po­koja a re­laxu, ne­mu­síš sa zú­čast­niť kaž­dej jed­nej ak­cie, ktorá sa koná, a aj tak mô­žeš ostať v cen­tre dia­nia.

Rak – toto sen­ti­men­tálne zna­me­nie v sebe ukrýva na­ozaj veľa citu. Len akosi ne­us­tále do svojho ži­vota pri­ťa­hu­ješ zlo­me­ných ľudí. Tí po­maly, ale isto z teba vy­sá­vajú ener­giu. Mu­síš ne­chať ľudí nech sa po­pa­sujú zo svo­jimi prob­lé­mami sami. Aj na teba čaká niečo nové a po­zi­tívne, len sa tomu mu­síš ot­vo­riť.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

Lev – je vše­obecne známe, že kam prí­deš, tam na seba strh­neš po­zor­nosť. A tak­tiež nie je ta­jom­stvom, že to mi­lu­ješ. Možno je na čase, aby si svoje ego ne­chala v roku 2017. Nie­kedy je lep­šie byť tro­chu po­korný a skromný. A ne­mu­síš sa báť, ne­prí­deš tým o svoju silnú osob­nosť. Práve na­opak, ľu­dia si ťa budú vá­žiť ešte viac.

Panna – si pri­ro­dzená per­fek­ci­onis­tka. Celý tvoj rok 2017 bol o tom, že si sa sna­žila byť do­ko­nalá. A to vo všet­kom, čo si ro­bila. No spolu s tým ide ruka v ruke aj ne­us­tály tlak a strach z toho, že zly­háš. Celý tento stres z ne­do­ko­na­losti by si mala ne­chať v sta­rom roku. Ni­kto to­tiž do­ko­nalý nie je, snaž sa  preto pre­ko­ná­vať je­dine samú seba.

Váhy –  vždy sa sna­žíš kaž­dého po­te­šiť. Si vcelku veľmi zá­bavná a prí­jemná a na­ozaj ti zá­leží na tom aby bol každý okolo teba spo­kojný a šťastný. Nie­kedy však za­bú­daš na svoje vlastné po­treby. Ne­chaj tento tvoj zvyk v roku 2017 a skús sa sú­stre­diť tro­chu aj na seba.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

Škor­pión –  pre väč­šinu ľudí si zá­ha­dou. Spo­chyb­ňu­ješ všet­kých a ne­ve­ríš skoro ni­komu. Skús to celé ne­chať v roku 2017. Ot­vor sa a za­čni dô­ve­ro­vať. Nie všetci sú tu preto, aby ťa skla­mali a ub­lí­žili ti. Ver, že aj ty si pri sebe za­slú­žiš člo­veka, kto­rého sa oplatí mi­lo­vať.

Stre­lec – ako stre­lec máš dob­ro­družnú dušu a blú­divé to­pánky. Ži­ješ v bu­dúc­nosti a ne­zná­šaš ste­re­otyp. Stále chceš niečo viac.  To však ne­zna­mená, že si dosť toho ne­do­siahla už te­raz. V roku 2018 sa snaž tro­chu sprí­tom­niť a žiť viac tu a te­raz. Ve­dieť oce­niť to ,čo už v sku­toč­nosti máš je to pravé ta­jom­stvo úspe­chu a po­koj­nej mysle.

Ko­zo­ro­žec –  máš ten­den­ciu pre­svied­čať všet­kých na­vô­kol ( a seba tiež), že všetko je v úpl­nom po­riadku. A to aj v prí­pade ak nie je. Na­učila si sa byť se­bes­tačná a ne­pot­re­bo­vať po­moc od ni­koho.  Celé to ne­chaj v roku 2017. Na­miesto toho sa po­kús pri­jať po­mocnú ruku a dobre mie­nené rady od svo­jich pria­te­ľov. Je skvelé, že si silná osoba, no aj tie nie­kedy po­tre­bujú po­moc.

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre