Stra­til si ju vtedy, keď si všetky možné veci upred­nost­nil pred ňou.

Stra­til si ju, pre­tože si ju vždy kla­mal. Pre­tože to, čo cí­tila ona bola sku­točná láska, no ty si ju ni­kdy úp­rimne ne­ľú­bil.

Stra­til si ju, keď si ju po­každé v ťaž­kej si­tu­ácii opus­til.

Stra­til si ju vtedy, kedy si na ňu po­lo­žil ruku v snahe ud­rieť ju. (Na­ozaj sa ešte ne­bo­jíš vo­lať sa chla­pom?) 

Stra­til si ju, keď si jej sľú­bil, že ne­odí­deš a na druhý deň si tam už ne­bol.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Stra­til si ju, keď si s ňou hral ne­prav­divé hry, keď si ju ig­no­ro­val, ned­ví­hal te­le­fón a vy­hý­bal si sa stret­nu­tiu s ňou.

Stra­til si ju, pre­tože ti bola prí­liš ľa­hos­tajná.

Stra­til si ju, keď si v noci spá­val s inými, za­tiaľ čo ona si mys­lela, že si na slu­žob­nej ceste. Stra­til si ju, keď si jej po­ve­dal, že ne­po­ze­ráš oč­kom po no­vej asis­tentke ale pri­tom to bola lož.

zdroj: unsp­lash.com

Stra­til si ju, pre­tože ty si ne­za­slú­žiš nie­koho ako je ona.
A iró­nia osudu je, že až keď si ju stra­til, si si uve­do­mil, čo si mal. Ale už je prí­liš ne­skoro. 

Komentáre