Nie je to o náh­lych ví­ťazs­tvách, je to o ne­oča­ká­va­ných pá­doch a ná­sled­ných vzo­stu­poch.

Ak si slabá te­raz, raz silná bu­deš! Možno nie dnes či zaj­tra. A možno si sil­nej­šia ako si mys­líš, len o tom ešte ne­vieš. Ne­po­znám ťa, no viem, že si silná. Preto to ve­nu­jem aj tebe. Práve tebe! Všet­kým že­nám, ktoré svoju silu a moc majú ukrytú v sebe, no za­tiaľ ju ne­našli. Ak si mys­líš že si slabá, prav­de­po­dobne si ne­za­žila prí­liš veľa skla­maní alebo skôr sil­ných skla­maní. Možno aj áno, no ne­našla si svoju hod­notu seba sa­mej.

Chá­pem ťa, ak ne­vieš ako na to. Sama som ju ešte ne­do­siahla, no sna­žím sa a pra­cu­jem na tom. Pra­cu­jem na tom mať rada samú seba takú, aká som. Vtedy náj­deš svoju hod­notu a tým zme­níš aj po­hľad na ur­čité veci.pexels.com

zdroj: pe­xels.com

Ne­do­vo­líš ľu­ďom zni­čiť ťa, pre­tože si bola zni­čená už ve­ľa­krát a už to jed­no­du­cho nech­ceš do­vo­liť znovu. Ne­do­voľ iným za­pá­liť ťa tak, aby si z toho ne­ve­dela vy­jsť s nie­čím po­zi­tív­nym. Zo všet­kého, či už zlého alebo dob­rého, vy­ťaž to naj­lep­šie. Ne­pod­ce­ňuj sa. Ne­do­voľ iným uve­riť im to, čo si možno mys­lia oni.

Cíť sa vý­ni­močne, pre­tože si. Si je­di­nečná a ne­zlomná. Buď na seba hrdá, na to kým si a čo všetko si už do­ká­zala. Zmeň po­hľad na samú seba a veci sa za­čnú me­niť. Náj­deš svoju hod­notu.

Sil­nou sa stá­vaš každú jednu se­kundu ťaž­kej si­tu­ácie, ktorá ťa núti mys­lieť si o opaku.

Presne preto viem, že si silná. Žena do­káže všetko a ty to dobre vieš, tak si ver. pexels.com

zdroj: pe­xels.com

Možno si mys­líš, že si na to všetko sama alebo ťa ni­kto ne­chápe. No nie si! Len tí ľu­dia trá­via čas tam, kde ty práve nie si. A možno nie. Je možné, že sú bliž­šie ako si mys­líš.

Možno to len skrý­vajú, no ty to ne­rob. Je to naj­väč­šia chyba! Ukrý­vať v sebe silné emó­cie je veľká chyba. Raz vy­plá­vajú na po­vrch, no oveľa ška­red­šie ako si si mohla mys­lieť.

Ak sa ne­máš komu vy­roz­prá­vať, tak sa vy­píš na pa­pier. Ver mi, že práve to po­máha naj­viac. Ako to viem? Ro­bím to tak aj ja a mô­žem ti za­ru­čene po­ve­dať, že mi je lep­šie a po­máha to. Možno som to ni­kde ne­spo­me­nula, no práve mo­jimi skla­ma­niami vy­s­kla­dám člá­nok, ako na­prí­klad aj tento. Za kaž­dým člán­kom je veľká myš­lienka, si­tu­ácia či osoba, kto­rej tento člá­nok ve­nu­jem. Tak to vy­skú­šaj.

Ak ti to ne­po­môže, tak vy­skú­šaj niečo iné. Hýb sa, prejdi sa, tan­cuj. Hoci aj nie­kde na ulici, no ak ti to má po­môcť, tak to urob. Ma­ľuj alebo sa len vy­čmá­raj na prázdny biely pa­pier. Za­plň ho tým ne­po­riad­kom a vy­hoď ho do koša. Tam patrí nie? Za­be­haj si. Choď do lesa a vy­krič sa. Pusti si pes­ničky a vy­plač sa. Jed­no­du­cho to zo seba do­staň von! Ne­dus to v sebe!pexels.com

zdroj: pe­xels.com

Ak to už uro­bíš, mô­žeš pre­to­čiť stranu a za­čať novú ka­pi­tolu, v kto­rej sa prav­de­po­dobne zase skla­meš, no o to viac bu­deš sil­nej­šia vďaka tej pre­doš­lej.

Z kaž­dej si niečo od­ne­sieš. Každý člo­vek ti dá niečo, na čo mô­žeš prísť až ča­som. Ver mi, že aj skla­ma­nie je vý­hra. Do­stane ťa tam, kde by si sa inak ne­dos­tala. Bez ne­ja­kých si­tu­ácií je ťažké sa po­hnúť. Osta­neme stáť na mieste. Možno sa aj po­hneme, no iným sme­rom.

Ne­správ­nym.

Zlé si­tu­ácie nám dá­vajú správny smer, no pý­tajú si čas. Každý je­den krok, či už vpred alebo vzad, má svoj vý­znam. Každý je­den pád je vý­znamný, ak sa znovu po­sta­víš sil­nej­šia. O tom to je. Pa­dať a vstá­vať. Keď si bola malá, tak­tiež si pa­dala stále na zem, no iba vďaka tomu si sa ve­dela vy­pra­co­vať tak, aby si ne­skôr be­hala po dome a nú­tila tak ro­di­čov be­hať za te­bou ako za spla­še­nou. Nie­kedy boli tie pády tvr­d­šie, no aký bol ko­nečný vý­sle­dok? Prav­de­po­dobne si ho už ne­pa­mä­táš, no mys­lím si, že si bola šťastná a od­hod­laná spra­viť niečo nové, ťaž­šie. Malo to svoj vý­znam.

To čo bolo včera, malo svoj vý­znam. Dne­šok tak­tiež a zaj­traj­šok zá­visí len od teba. Bude lepší?

Komentáre