Na­zvime ho “čier­nym dňom pre vzťahy”.

Ako sa ho­vorí, lep­šie je byť pri­pra­vený a pred­ví­dať. Práve preto sa vám možno zídu tieto nové po­znatky, na ktoré prišli vedci svo­jím vý­sku­mom. Do­zviete sa nie­len to, po koľ­kých ro­koch ne­vera hrozí naj­viac, ale aj to, v ktorý deň v roku sa jej do­pustí naj­viac ľudí.

Po koľ­kých ro­koch vzťahu hrozí ne­vera naj­viac?

Ak ste nie­kedy po­čuli o tom, že siedmy rok je pre vzťahy kri­tic­kým, niečo na tom bude. Práve vtedy sa to­tiž ne­very do­púšťa naj­viac pá­rov.

No po­zor, číslo je len sprie­me­ro­vané a dosť sa líši u mu­žov i u žien. Za­tiaľčo ženy sú svojmu par­tne­rovi ne­verné naj­čas­tej­šie me­dzi 6-10 ro­kom vzťahu, muži sa ne­very naj­čas­tej­šie do­púš­ťajú po 11 ro­koch par­tner­stva.

Vedci prišli k týmto úda­jom na zá­klade pri­znaní 423 par­ti­ci­pan­tov, ktorí boli so svo­jimi par­tnermi v dl­ho­do­bom vzťahu.

pe­xels.com

Ktorý deň v roku je “čier­nym dňom pre vzťahy”?

Vedci z ďal­šieho vý­skumu sa však roz­hodli zájsť ešte ďa­lej a za­obe­rali sa otáz­kou, v ktorý deň v roku sa ľu­dia ne­very do­púš­ťajú naj­viac.

Vý­skumu sa však ten­to­krát zú­čast­nili len ne­verní muži. Zis­tilo sa, že prek­va­pivo naj­viac z nich sa ne­very do­pus­tilo 18. no­vem­bra (va­ru­jeme vás v do­sta­toč­nom ča­so­vom pred­stihu).

Psy­cho­ló­go­via sa sa­moz­rejme za­obe­rali otáz­kou, prečo je to práve tento deň v roku, no zis­tený údaj ostáva stále jed­nou veľ­kou ne­zná­mou. Nie­ktorí zo psy­cho­ló­gov sa dom­nie­vajú, že môže ísť o “úkaz” sú­vi­siaci s Via­no­cami.

Muži sú si to­tiž možno ve­domí, že sviatky budú mu­sieť trá­viť s ro­di­nou a na mi­mo­par­tner­ské či mi­mo­man­žel­ské aférky ne­budú mať čas. Preto sa ich sna­žia “vy­ba­viť” v pred­stihu.

Či už ide o tento alebo o ne­jaký ešte bi­zar­nejší dô­vod, ur­čite ide o zau­jí­mavé a prek­va­pivé zis­te­nie.

zdroj: indy100

Komentáre