So vzťahmi je to na­ozaj kom­pli­ko­vané…
…a do­konca aj s tými, kde sa par­tneri tvá­ria, že sú naj­šťast­nej­šou dvo­j­icou na svete. Aus­trál­ska spo­loč­nosť For­ktip sa roz­hodla pre­skú­mať, ako sú na tom s ne­ve­rou páry, ktoré sa na­vo­nok tvá­ria šťastne. A vý­sledky teda ur­čite mno­hých ne­po­te­šia. 

Spo­loč­nosť For­ktip sa roz­hodla “po­svie­tiť si” na 5000 ľudí. Vo vý­skum­nej vzorke boli rov­no­merne za­stú­pené obe po­hla­via, ako ženy, tak aj muži.

Väč­šina zú­čast­ne­ných tvr­dila, že svojho par­tnera ni­kdy ne­pod­viedla. Toto tvr­de­nie po­tvr­dilo až 69,1% žien a 59,6% mu­žov. Z toho nám vy­chá­dza, že ne­very sa do­púš­ťajú čas­tej­šie muži.

Z do­ta­zo­va­ných mu­žov až 40,4% po­tvr­dilo, že nie­kedy boli ne­verní. U žien však toto číslo ne­bolo vý­razne lep­šie, k pod­vá­dza­niu sa pri­znalo až 30,9% žien.

Vý­skum­níci sa však zau­jí­mali aj o to, koľ­ko­krát ľu­dia svojho par­tnera pod­viedli. Od­po­ve­ďou opäť nie je žiadne po­te­šu­júce číslo. Až 52,4% res­pon­den­tov to­tiž uviedlo, že svojho par­tnera pod­viedlo viac ako je­den­krát.

Ne­very sa “len” je­den­krát do­pus­tila pri­bližne štvr­tina res­pon­den­tov a až 31,2% z nich sa pri­znalo, že svojho par­tnera stále pod­vá­dza, teda že ich aférka stále trvá.

pe­xels.com

Pries­kum sa roz­ho­dol za­obe­rať aj otáz­kou, prečo sa ľu­dia roz­hodnú svojho par­tnera pod­viesť. Uká­zalo sa, že štyrmi hlav­nými dô­vodmi sú:

  • Ne­dos­ta­tok ra­dosti a zá­bavy vo vzťahu.
  • Ne­dos­ta­tok sexu.
  • Po­msta za par­tne­rovu ne­veru, ktorý pod­vie­dol prvý.
  • Par­tner pri sexe uspo­kojí len seba.

Síce teda už máme zod­po­ve­dané otázky, kto, koľko a prečo pod­vá­dza, ne­zod­po­ve­da­nou otáz­kou stále ostáva, s kým sa ľu­dia tejto ne­very do­púš­ťajú.

Od­po­veď vás možno prek­vapí. Až v 49,9% prí­pa­dov je touto oso­bou nie­kto úplne ne­známy, teda člo­vek, kto­rého vi­díte po pr­vý­krát, alebo ho po­znáte len nie­koľko dní.

Na 2. mieste “sa umiest­nil” pria­teľ alebo pria­teľka par­tnera či par­tnerky, a to s 23,8%. V tes­nom zá­vese s 22,4% na­sle­do­val ko­lega alebo ko­le­gyňa. Na po­sled­nom mieste sa umiest­nil ro­dinný prí­sluš­ník par­tnera, s kto­rým malo aférku 3,9% opý­ta­ných.

zdroj: indy100

Komentáre