Ženy mi­lujú módu a aj pro­stred­níc­tvom ob­le­če­nia sa sna­žia zau­jať svoje oko­lie. Chcú byť pekné nie len pre seba, ale aj pre mu­žov. A muži (aj keď si to ob­čas ženy ne­mys­lia) si na­ozaj vší­majú ich out­fity. Sú kúsky ob­le­če­nia, ktoré na že­nách vi­dia radi, ale exis­tujú aj také, ktoré podľa nich ne­majú čo ro­biť v šat­níku. Ktoré to sú?

Ba­le­ríny

Obuv, ktorú muži na­ozaj ne­radi vi­dia na žen­ských no­hách, sú ba­le­rínky. Aj keď sú pre nás možno po­hodlné, pre nich sú vraj veľmi ase­xu­álne. Tvr­dia, že v nich ne­vy­niknú žen­ské nohy a ženy v nich pô­so­bia ako malé ško­láčky.

Le­gíny

Aj keď muži radi vi­dia v le­gí­nach pekne tva­ro­vaný za­dok, tento typ ob­le­če­nia by podľa nich ženy mali no­siť vý­lučne na špor­tové ak­ti­vity. Ak ich no­sia na bežné denné no­se­nie po­kojne aj do mesta, vy­ze­rajú v nich lacno. Ne­ho­vo­riac o tom, že le­gíny toho do­kážu od­ha­liť na­ozaj veľa, a tak by si každá žena mala ro­zmys­lieť, či sú pre ňu na­ozaj správ­nou voľ­bou.

Žabky

Druhý typ obuvi, ktorý je podľa mu­žov na že­nách veľmi ase­xu­álny. Najmä vtedy, ak si žena ne­dáva vô­bec zá­le­žať na svo­jej pe­di­kúre. Ak už chcú ženy uka­zo­vať svoje cho­didlá, mali by sa o nich sta­rať. A čo sa týka sa­mot­ných „ža­biek“, ženy v nich podľa mu­žov cho­dia akosi ťar­bavo.

Bar­bie štýl

Že muži ne­majú radi ru­žovú nie je ni­čím no­vým. Ale k že­nám tro­cha tejto farby predsa len patrí. Prob­lém na­stáva vtedy, ak žena ob­ľu­buje bar­bie štýl – od hlavy po päty v ru­žo­vej. Podľa mu­žov takto vy­ze­rajú prí­liš umelo.

Komentáre