Mô­žeš sa sna­žiť ako­koľ­vek, ni­kdy ne­budú všetky časti tvojho ži­vota do­ko­nalé. Vždy tu bude niečo, čo bu­deš ve­dieť lep­šie a niečo, čo ti pôjde hor­šie. Ni­kto nie je bez chýb a všetci sa učíme. Preto ti pri­ná­šam člá­nok o ne­dos­tatku, ktorý máš v se­xu­ál­nom ži­vote, na zá­klade tvojho zna­me­nia.

Ba­ran

Pri sexe ti chýba tá „det­ská“ ra­dosť. Mala by si tré­no­vať po­zi­tívny po­hľad na vec a byť viac ot­vo­rená no­vým ve­ciam.

Býk

Pri sexe ti chýba fan­tá­zia. Nie­kedy je fajn, keď vieš, čo bude na­sle­do­vať, keď sa vy­zle­čiete… no nie­kedy je oži­ve­nie vy­skú­šať niečo iné a neb­rá­niť sa tomu.

zdroj: unsp­lash.com

Blí­ženci

Naj­viac ti v sexe chýba od­váž­nosť. Pri­dať pár hra­čiek ni­kdy nie je na škodu a tak sa ne­boj to vy­skú­šať.

Rak

Pri sexe sa nie­kedy ne­vieš sú­stre­diť na danú vec. Si prí­tomná, no zá­ro­veň ne­prí­tomná. Viac si vy­chut­ná­vaj daný oka­mih.

Lev

Pri sexe si veľmi ne­tr­pez­livá. Chýba ti vý­drž vo ve­ciach a často chceš, aby bolo do 10 mi­nút po všet­kom.

Panna

Tvoja naj­väč­šia chyba je, že ne­vieš byť pri sexe spon­tánna. Máš rada veci uspo­ria­dané a keď vieš, čo má s te­bou v pláne tvoj pria­teľ. Pri nie­kto­rých si­tu­áciách skús byť viac od­via­zaná.

Váhy

Pri sexe ti chýba se­ba­ve­do­mie. Si hanb­livá a často si za to, aby si mala sex po tme. V tejto ob­lasti sa však ne­mu­síš ni­čoho báť a tak za­čni byť viac uvoľ­nená.

zdroj: Image by hol­dosi from Pi­xa­bay.com

Škor­pión

Mys­líš si, že je všetko tak, ako má byť. Chýba ti ohľa­du­pl­nosť k tvojmu par­tne­rovi. Ob­čas si se­becká a do­pra­ješ or­gaz­mus len sebe… no ne­za­slúži si ho aj nie­kto iný?

Stre­lec

Ne­vieš pre­stať mys­lieť na veci, ktoré si ne­do­kon­čila. Pri sexe ne­máš vy­pnutú my­seľ, ktorá ti za­bra­ňuje všetko do­kon­čiť a užiť si to na­plno.

Ko­zo­ro­žec

Nie je to ani tak tvoja chyba, ako chyba tvojho par­tnera. Chý­bajú ti v po­steli pekné slo­víčka a bez nich si to jed­no­du­cho ne­uži­ješ.

Vod­nár

Pri sexe si ti­cho. V nie­kto­rých si­tu­áciách je to ide­álne, no tvoj par­tner by ur­čite oce­nil, keby si mu as­poň sem tam od­po­ve­dala a niečo zo seba vy­dala.

Ryby

Si ro­man­tická a tvoja naj­väč­šia chyba v tomto je, že si proti expe­ri­men­to­va­niu. Nie každý musí byť ro­man­tický – vy­skú­šaj ob­čas aj iný sex.

Komentáre