Voľný čas je čas kedy si každý môže ro­biť presne to, čo chce a na čo má práve chuť. Ak nech­ceš iba bez­cieľne blú­diť so­ciál­nymi sie­ťami, exis­tujú rôzne ak­ti­vity, ktoré ti tvoj ži­vot obo­ha­tia a roz­žia­ria. Vy­skú­šaj 5 mnou ove­re­ných ti­pov, vďaka kto­rým sa roz­hodne nu­diť ne­bu­deš.

1. Pí­sa­nie

Od­hod­lala som sa na to ne­skôr, ale ho­vo­rím si prečo nie. Ak ma niečo in­špi­ruje a mám chuť rada to ho­dím na pa­pier alebo do po­čí­tača. Je to su­per, keď sa člo­vek môže za­mýš­ľať nad ži­vo­tom a opi­so­vať ho tak, ako ho on sám vníma a pre­žíva.

2. Čí­ta­nie kníh

Knihy mi ot­vá­rajú svet do mo­jej fan­tá­zie. Nú­tia ma pre­mýš­ľať nad tým, čo sa v nich píše a ja si to do­kres­ľu­jem svo­jimi pred­sta­vami. Naj­lep­šie sú knihy, ktoré ma tak vtiahnu do deja, že mám prob­lém sa od nich od­le­piť. Knihy čí­tam kde­koľ­vek a ke­dy­koľ­vek.

zdroj: unsp­lash.com
3. Po­čú­va­nie hudby

Naj­rad­šej ju po­čú­vam cez slú­chadlá z mo­bilu. Je to pre mňa upo­ko­ju­júce a viem sa pri nej po­riadne uvoľ­niť. Po­čú­vam ju naj­čas­tej­šie, keď le­žím v po­steli. Mi­lu­jem, keď si v noci ot­vo­rím okno a va­nie ku mne čerstvý vzduch z čis­tej prí­rody. Pri­znám sa, že takto viem vy­dr­žať aj ho­diny.

4. Ta­nec

Ak mám pries­tor rada si za­vr­tím za­dkom. Ešte lep­šie ak mi to do­pĺňa ener­gická hudba. Po­čas tanca si pre­tiah­nem svoje telo a hneď sa cí­tim sviežo. Tým, že ta­nec je pre mňa spô­sob seba vy­jad­re­nia, často si vy­mýš­ľam nové fi­gúry ako by som si týmto po­hy­bom zvý­raz­nila to, čo pre­ží­vam.

zdroj: unsp­lash.com
5. Po­ze­ra­nie fil­mov a se­riá­lov

Keď sa mi už fakt nič nechce, tak práve táto ak­ti­vita u mňa vy­hráva. Za­pnem si no­te­book alebo te­le­ví­ziu a po­ze­rám všetko možné, podľa toho na čo mám chuť. Je to naj­lepší a naj­jed­no­duchší spô­sob od­dy­chu. Len vy­brať dobrý film/se­riál, ktorý bude zau­jí­mavý a po jeho skon­čení ne­bu­dem ľu­to­vať, že som si ho po­zrela. Ok­rem toho, filmy či se­riály tiež do­kážu obo­ha­tiť tvoj vnú­torný svet.

Pred­po­kla­dám, že ty svoj voľný čas trá­viš po­dobne, ale chcela som sa s te­bou po­de­liť ako to pre­ží­vam a čím ma na­pĺňa. Ak som ťa nie­čím in­špi­ro­vala a ešte si to ne­skú­sila tak ne­vá­haj a rýchlo sa pusť do toho!

Komentáre