Vá­šeň, žen­skosť, ex­tra­va­gan­cia. Hlavný slo­gan naj­zau­jí­ma­vej­šieho ve­čera v ple­so­vej se­zóne, kto­rým je Bra­ti­slav­ský Bur­le­sque Bál. Cel­kom sa líši od všet­kých kla­sic­kých ple­sov a svo­jim cha­rak­te­rom je na­ozaj uni­kátny. Vrá­tite sa to­tiž do 20’ro­koch bur­lesky, ka­ba­retu a ne­spú­ta­nej zá­bavy.

9. feb­ru­ára 2019 v ho­teli Carl­ton ožije duch bur­lesky, kde ne­budú chý­bať nád­herné swin­gové, ka­ba­retné róby, pierka, če­lenky a bur­le­sque zvodné kos­týmy. Na tomto ta­jom­nom ve­čeri, za­ži­jete tak tro­chu ero­tický pod­tón. Or­ga­ni­zá­tori zvo­lili pes­trý prog­ram, ktorý sa síce bude niesť v štýle bur­le­sque, ale bude tiež po­spá­janý z ďal­ších štý­lov pre ešte lep­šie pre­ži­tie ve­se­lej at­mo­sféry.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (1)
zdroj: Bra­ti­slav­ský Bur­le­sque Bál

Bur­leska bola pô­vodne di­va­delné ume­nie s ná­dy­chom sa­tiry a frašky, ktoré malo po­u­ka­zo­vať na danú dobu. Av­šak v 19. a 20. sto­ročí na­stal pre­rod a stal sa z toho di­va­delný ero­tický ta­nec pre do­spe­lých. Na bále uvi­díte spo­je­nie pô­vod­nej ale aj no­vo­do­bej bur­lesky. Bál sa od­li­šuje svo­jím cha­rak­te­rom od kaž­dej zá­bavy, za­ve­die Vás do sveta kde máte po­vo­lené uká­zať svoje vlastné JA, so všet­kým čo k tomu patrí.

Celý ve­čer Vás budú spre­vá­dzať v tej pra­vej at­mo­sfére mo­de­rá­tori rá­dia VIVA: Ma­dam Kika a jej po­skok Luky, ktorý jej bude vždy ná­po­mocný. Naj­väč­šou hviez­dou to­hoto ka­ba­retu bude sám veľký Mi­chal Da­vid. Uvi­díte aký je ži­vot v ka­ba­rete, za­poja Vás do tohto di­vadla, v kto­rom si sa­moz­rejme hlavnú rolu za­hráte vy. Ak ste si ešte ne­stihli re­zer­vo­vať vstu­penky na tento je­di­nečný ve­čer, po­náh­ľajte sa. Po­sledné náj­dete TU.

 

Tla­čová správa Bra­ti­slav­ský Bur­le­sque Bál

Komentáre