Celý in­ter­net sa za­mi­lo­val do roz­koš­nej ani­má­cie ma­lého pa­vúka, ktorú vy­tvo­ril Jos­hua Slice a hlas mu do­pl­nil jeho sy­no­vec Lu­cas. Po­kiaľ ne­ná­vi­díš pa­vú­kov, po zhliad­nutí tohto vi­dea si to za­ru­čene ro­zmys­líš.

Toto je ani­mačný test cha­rak­teru, na kto­rom som pra­co­val. Som zod­po­vedný za di­zajn, mo­de­lo­va­nie, ma­ni­pu­lá­ciu, ani­má­ciu, osvet­le­nie a vy­kres­ľo­va­nie.“ na­pí­sal au­tor Slice pod zve­rej­nené vi­deo na ka­nály You­tube.

Zdroj: bo­red­panda.com 

Komentáre