Smer se­ver! Sú­lad pas­te­lo­vých kra­ji­niek, su­ro­vej krásy prí­rody a se­ver­skej mi­ni­ma­lis­tic­kej ar­chi­tek­túry tvorí zá­klad naj­nov­šej ko­lek­cie Re.De­sign, in­špi­ro­va­nej prí­ro­dou a kul­tú­rou Es­tón­ska a Lo­tyš­ska.

Táto je­di­nečná ko­lek­cia Re­ser­ved, ktorá bude do­stupná od 2. ap­ríla len v e-shope re­ser­ved.com, kom­bi­nuje vy­sokú kva­litu s od­váž­nym di­zaj­nom, ten­to­krát za­ko­re­ne­ným v re­me­sel­nej zruč­nosti, di­zajne a je­di­neč­nom ľu­do­vom umení po­balt­ských ná­ro­dov. Kom­bi­ná­cia ich ži­vých ľu­do­vých vzo­rov so sil­nými trendmi sú­čas­nej se­zóny dala vznik­núť uni­kát­nej ko­lek­cii, ktorá uspo­kojí chute naj­ná­roč­nej­ších mi­lov­ní­kov módy. V kam­pani sa pred­staví poľ­ská su­per­mo­delka Ma­łgor­zata Bela.

V po­sled­nom ob­dobí v Re­ser­ved vy­tvo­rili zau­jí­mavé módne vi­deá – na­prí­klad vi­deo v štýle 80. ro­kov, s tan­cu­jú­cou Cindy Cra­wford, alebo vi­deo ku kam­pani „I Can Bo­ogie“ so spie­va­jú­cou poľ­skou he­reč­kou Jo­an­nou Ku­lig. Krátky film pre ko­lek­ciu Re.De­sign jar/leto 2019 pri­náša úplne novú formu pre­zen­tá­cie – v štýle do­ku­men­tár­nych fil­mov Na­ti­onal Geog­rap­hic. Mo­dely sú od­pre­zen­to­vané v di­vo­kej prí­rode Lo­tyš­ska, ste­les­ne­nej so­bom, ktorá do­ko­nale do­pĺňa ma­te­riály, de­taily a strihy ce­lej ko­lek­cie. Hlas poľ­skej no­vi­nárky Krys­tyny Czu­bó­wnej, známy z do­ku­men­tov BBC, do­dáva ce­lému prí­behu au­ten­tic­kosť.

Di­zaj­né­rom ko­lek­cie Re.De­sign sa fa­rebne po­da­rilo za­chy­tiť upo­ko­ju­júcu a po­maly sa me­niacu at­mo­sféru tohto re­gi­ónu. Ro­man­tickú fa­rebnú pa­letu jem­ných ze­le­ných, mod­rých mor­ských a pies­ko­vých od­tie­ňov obo­ha­tila tmavá bur­gund­ská, ru­žová a an­tra­ci­tová. Vďaka tomu zís­kali po­kojné farby ob­le­če­nia a do­pl­n­kov opti­mis­tickú a po­zi­tívnu ná­ladu.

V po­balt­ských kra­ji­nách je veľa ručne vy­rá­ba­ných ty­pic­kých tra­dič­ných mo­tí­vov. Naj­nov­šia ko­lek­cia Re.De­sign im do­dáva silný mo­derný šmrnc. Zlo­žito vy­ší­vané šaty v avan­tgard­nom strihu, sla­mené klo­búky so ši­ro­kými efektne rozs­trap­ka­nými okrajmi alebo mi­kiny s ap­li­ká­ciami s ľu­do­vými mo­tívmi ro­bia túto ko­lek­ciu zau­jí­mavú a ino­va­tívnu.

Ako ob­vykle, au­tori ko­lek­cie ve­no­vali oso­bitnú po­zor­nosť vy­bra­ným lát­kam – or­ga­nic­kej ba­vlne, eko­lo­gicky še­tr­nému ten­celu a mo­der­nému cupro vláknu. Aj v do­pl­n­koch náj­dete množ­stvo prí­rod­ných ma­te­riá­lov a su­ro­vín vrá­tane kože, ľanu alebo slamy.

zdroj: re­ser­ved.com

Ná­lada no­vej edí­cie Re.De­sign je daná štý­lom se­dem­de­sia­tych ro­kov v kom­bi­ná­cii s bez­sta­rost­nou es­te­ti­kou de­väť­de­sia­tych ro­kov a non­ša­lan­tnos­ťou stre­et­we­aru sú­čas­nosti. Vý­sled­kom sú zau­jí­mavé kom­bi­ná­cie, na­prí­klad šaty zvia­zané na krku od­ha­ľu­júce chr­bát, do­pl­nené over­size dier­ko­va­nými svet­rami alebo maxi šaty, prí­padne kom­bi­néza s V-vý­stri­hom spá­ro­vaná s krát­kymi džín­so­vými bun­dami.

Dám­ska lí­nia tiež ob­sa­huje dvoj­ra­dový ob­lek s voľ­nými šort­kami, sa­fari tu­niku a krátku džín­sovú bundu s prek­va­pu­jú­cou po­tla­čou ob­la­kov. Ko­lek­cia by ne­bola kom­pletná bez trenč­kotu. Asy­met­rický, sta­rost­livo de­kon­štru­ovaný a po­spá­janý po­mo­cou cvo­kov bude ohro­mu­jú­cim zá­kla­dom aj tých naj­po­zo­ru­hod­nej­ších sty­lin­gov. Vďaka di­zaj­né­rom Re.De­sign bude náš vzhľad do­pl­nený ta­kými roz­ma­ni­tými do­pl­n­kami, ako sú ko­žené tašky a ba­tohy, stuhy a opasky, ale aj san­dále a špor­tová obuv.

V pán­skej časti ko­lek­cie boli balt­ské in­špi­rá­cie do­pl­nené o at­mo­sféru do­vo­lenky v Ma­zur­sku. Spo­mienka na kem­pingy a práz­dni­nové stre­diská v mi­nu­losti viedla k vzniku špor­to­vej lí­nie s jasne nos­tal­gic­kým re­tro od­ka­zom.

zdroj: re­ser­ved.com

Naj­vý­raz­nej­šími sú ty­pické old-school pi­qué polo ko­šele a ko­šele s krát­kym ru­ká­vom. Po­zor­nosť je ve­no­vaná voľ­ným šort­kám a no­ha­vi­ciam s dĺž­kou ku člen­kom, ide­ál­nym k te­nis­kám. Di­zaj­néri tiež mys­leli na džín­sové súp­ravy a ko­šele slú­žiace aj ako bundy, ktoré sú aj túto se­zónu „in“. Ich uni­ver­zálne strihy a farby v od­tie­ňoch še­dej, mod­rej, tma­vo­mod­rej a bé­žo­vej kon­tras­tujú s čier­nou a bie­lou far­bou a sú ľahko kom­bi­no­va­teľné s voľ­nými bun­dami alebo ľah­kými koc­ko­va­nými ka­bátmi.

Pán­ska ko­lek­cia je do­la­dená do­pl­n­kami. Ob­sa­huje na­prí­klad veľký plá­tený ba­toh, rov­nako ako malú kap­sičku, te­nisky a ko­žené žabky. Bez ohľadu na štýl a cha­rak­ter os­tat­ných prv­kov šat­níka vy­tvo­ria do­ko­nalý vzhľad v sú­lade s oča­ká­va­niami aj tých, ktorí hľa­dajú in­di­vi­du­álny štýl.

Člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci s www.re­ser­ved.com

Komentáre