Nie je vtipné, že aj po ta­kom dl­hom čase k nemu stále niečo cí­tiš? Že aj po ta­kom dl­hom čase osa­mote si vieš pred­sta­viť ako vy­zerá? Že aj po ta­kom dl­hom čase by si bola ochotná všetko ne­chať tak a be­žať k nemu do ná­ru­čia? 

Boli ste spolu len krátko, no aj tak sa ti ne­uve­ri­teľne vryl pod kožu. Na­pí­sal na tvoje nahé ho­rúce telo jeho meno a no­síš ho tam stále. Vti­sol sa ti do srdca všet­kým, čo uro­bil, no najmä tým, ako veľmi ťa mi­lo­val. 

Bola to rýchla láska. Bola to láska, ktorá ti ve­dela rozp­rú­diť celú krv v tele a ty si sa cí­tila na­žive. Bola si ochotná kvôli nemu ne­ísť spať celú noc, no aj tak si mala druhý deň veľa ener­gie. 

Za­žila si s ním lásku, ktorú už s ni­kým ne­za­ži­ješ a aj keď ti spo­loč­nosť ho­vorí, že ta­kých bude ešte veľa, ty vo vnútri už vieš, že to nie je pravda. Vieš, že takú lásku, akú ti dá­val on, ti nedá ni­kto. 

Spo­mí­naš na dni, kedy ti roz­prá­val o svo­jej bý­va­lej láske, kedy si ne­chá­pala, ako mu nie­kto mo­hol zlo­miť srdce. Spo­mí­naš na dni, kedy si mu do­vo­lila na­hliad­nuť do tvo­jej duše a po­roz­prá­vala si mu, kto tebe zlo­mil srdce. Se­deli ste za­ba­lení v deke a pili ste víno. Všetko vy­ze­ralo tak ide­álne, tak, akoby to ni­kdy ne­malo skon­čiť. 

Ne­ve­dela si si pred­sta­viť ži­vot bez neho. No od­išiel skôr, než si sa stihla “vy­hra­bať z tej deky”, a už bol preč.

Av­šak pre teba sa nič ne­zme­nilo. Stále ho mi­lu­ješ rov­nako in­ten­zívne, stále ho máš v hlave a čo je hlavné, aj v srdci. Keď si na neho spo­me­nieš, stále máš na sebe úsmev a vieš si do de­tai­lov spo­me­núť na to, čo všetko ti ho­vo­ril a čím ťa ve­del roz­pá­liť. 

A vieš čím to je? Že ho ne­vieš pus­tiť z hlavy? Je to tým, že tu bude vždy. Vždy bude pri tebe, av­šak nie tak blízko. Nie tak, aby si ho mala, av­šak tak, aby si na neho do­čiahla. Bol to vzťah ako z ro­mánu, ale ne­mal vám pat­riť. 

Komentáre