Toh­to­ročná jar nám so se­bou pri­niesla už letné tep­loty, a tak je možno ten správny čas vy­tiah­nuť bi­cy­kel. Pý­taš sa prečo? Tento šport je ukáž­ko­vou voľ­bou pre všet­kých fa­nú­ši­kov po­hybu a športu. Vý­hod je hneď nie­koľko. Trá­viš čas v prí­rode na čerstvom vzdu­chu, špor­tu­ješ, ro­bíš niečo dobré pre svoje zdra­vie, pri­chá­dzaš na iné myš­lienky. Treba ti aku­rát bi­cy­kel, pekné po­ča­sie, chuť a čas niečo pre seba uro­biť. Ne­stačí? Tak čí­taj ďa­lej!


foto: pe­xels.com

Zdra­votné be­ne­fity

Ver tomu, že pra­vi­delné bi­cyk­lo­va­nie po­máha zlep­šo­vať tvoj zdra­votný stav a pre­dl­žuje ti tým ži­vot. V kom­bi­ná­cii s vy­vá­že­ným stra­vo­va­ním zre­teľne pod­po­ruje spa­ľo­va­nie tuku, zvy­šuje tvoju kon­dí­ciu, sva­lovú silu i ohyb­nosť. Popri tom po­sil­ňuje imu­nitu, sti­mu­luje krvný obeh, fun­kciu mozgu, srdca i pľúc. Srdce sa stane zdat­nej­ším voči zá­ťaži a skva­litní sa ti tým ži­vot. Po­čas bi­cyk­lo­va­nia tré­nu­ješ dý­cha­nie, pre­tože čas­tej­šie ro­bíš in­ten­zív­nej­šie a hl­b­šie ná­dy­chy a vý­dy­chy. Pri bi­cyk­lo­vaní ta­kisto ne­za­pá­jaš iba svaly na no­hách, ale za­po­jené sú všetky par­tie tvojho tela. Ak­tívny po­hyb má zá­ro­veň priaz­nivý vplyv nie­len na te­lesnú kon­dí­ciu, ale i tvoje du­ševné zdra­vie. Uvoľ­ňuje sa stres, na­pä­tie, úz­kosť a udr­žu­ješ si tak my­seľ čistú.


foto: pe­xels.com

Po­zi­tívna zá­vis­losť

Ak bu­deš bi­cyk­lo­vať pra­vi­delne, tvoj or­ga­niz­mus si vy­tvorí dobrý ná­vyk – po­zi­tívnu zá­vis­losť. Prí­jem­nej­šia al­ter­na­tíva tvo­jich do­te­raj­ších men­ších či väč­ších zloz­vy­kov. Jaz­dou na bi­cykli telo vy­tvára en­dor­fíny a vý­borne sa bu­deš cí­tiť ešte dlho po tré­ningu. Po bi­cyk­lo­vaní sa ti zlepší ná­lada, bu­deš sa cí­tiť plná ener­gie. Vďaka po­zi­tív­nej zá­vis­losti na bi­cyk­lo­vaní sa mô­žeš cí­tiť zdrav­šia, me­nej una­ve­nej­šia, sil­nej­šia, vy­trva­lej­šia, ale najmä šťast­nej­šia. Bu­deš za­spá­vať s krás­nym po­ci­tom, koľko ki­lo­met­rov si pre­šla a čo všetko si popri tom za­žila.


foto: pe­xels.com

Správne chud­nu­tie

Ak chceš schud­núť a udr­žať si štíhlu po­stavu, za­čni bi­cyk­lo­vať. Nech si v akej­koľ­vek forme – za­čia­toč­níčka alebo po­kro­čilá – tak bi­cyk­lo­va­nie je ide­ál­nym spô­so­bom, ako spá­liš pre­by­točné ka­ló­rie. Pre za­čí­na­júce cyk­lis­tky bi­cy­kel pred­sta­vuje ne­ná­ročnú formu zdra­vého po­hybu. Tie po­kro­čilé z vás môžu vy­užiť svoj bi­cy­kel na spa­ľo­va­nie tu­kov na­prí­klad za po­moci strie­da­nia in­ter­va­lov níz­kej a vy­so­kej in­ten­zity bi­cyk­lo­va­nia. Cyk­lis­tika je vhodný šport aj pre tie, ktoré sú vy­sta­vené ri­ziku po­ško­de­nia kĺbov, ok­rem toho sa po­sil­ňujú šľa­chy a vä­zivá. Bi­cy­kel je v po­rov­naní s be­hom voči tvojmu zdra­viu še­tr­nejší.

Tak ne­vá­haj a bi­cyk­luj! Či už sama alebo s ka­ma­rát­kou.

Komentáre