Za­čal si cvi­čiť a cí­tiš ner­vo­zitu, lebo stále ne­vi­díš vý­sledky, aké by si chcel? Všetko to chce iba čas a správny prí­stup. Za­budni na zá­zraky cez noc a nauč sa za­mi­lo­vať do cesty k svojmu cieľu. Ak chceš vy­špor­to­vané telo, uve­dom si toto:

Zlú di­étu ne­vy­cvi­číš

Mô­žeš ro­biť pra­vi­delne 100 bru­šá­kov, kli­kov a dre­pov, ale ak do toho ne­za­po­jíš aj vy­vá­žené stra­vo­va­nie, ná­maha sa stáva zby­toč­nou. Hlavne za­budni na di­éty, zá­zračné pi­lulky na chud­nu­tie a rôzne po­žie­račky pe­ňazí a aj času – pri­čom čas je to, čo pri tva­ro­vaní po­stavy naj­viac po­tre­bu­ješ. Ak si sa dlhé roky stra­vo­val zle a ne­cvi­čil, ne­ča­kaj zá­zraky na po­čka­nie…Ak chceš ta­jom­stvo chud­nu­tia, tak vedz, že je iba je­diné: zdravé stra­vo­va­nie a cvi­če­nie. Ne­mysli si, že si dáš ne­jakú tab­letku, sad­neš na gauč a ráno uvi­díš pe­káč bu­chiet. Prav­dou je, že ta­kéto veci ti len roz­há­džu hor­mo­nálny sys­tém a me­ta­bo­liz­mus a tvoju cestu k vy­sne­nej po­stave len od­dia­lia. Možno schud­neš za týž­deň 5 kíl, ale ga­ran­tu­jeme ti, že čo­chvíľa ich máš na­spať aj s úrokmi. A to už ne­ho­vo­ríme o psy­chike. Nie je nič lep­šie, ako vy­biť ba­terky na tré­ningu a do­biť ich kva­lit­nou stra­vou. Ak si náj­deš k to­muto vzťah a za­mi­lu­ješ sa do pro­cesu, ga­ran­tu­jeme ti, že ti to zmení nie­len telo, ale aj celý ži­vot.

zdroj: eli­te­daily.com eli­te­daily.com

Chce to čas

Uvoľni sa – za­budni na stres a za­budni na to, že do­sta­neš všetko hneď. Naj­lep­šie veci si vy­ža­dujú čas – nič, čo stojí za to, sa ne­zís­kava ľahko, inak by to mal a ro­bil každý. Tým, že pre­ko­náš svoju ne­tr­pez­li­vosť, le­ni­vosť a sta­neš sa vy­trva­lým a dô­sled­ným, ti dá ok­rem su­per tela aj niečo na­vyše – silnú osob­nosť s pev­nou mys­ľou, ktorá verí v seba sa­mého a tomu čo do­káže. Chceš byť ten čo vy­hrá sám nad se­bou, alebo tým, čo to večne vzdá a nič ne­do­siahne? Pre­tože ví­ťazi na sebe ma­kajú a hoci príde zlý deň so slab­šou mo­ti­vá­ciou, ve­dia, že na druhý deň sa zo­bu­dia a do­kopú sa na­spať do hry.

Sa­cha­ridy po­strach?

Nie. Ne­snaž sa ni­kdy úplne vy­ra­diť zo stravy sa­cha­ridy. Aj keď chceš dať tuk preč a zís­kať svaly – sa­cha­ridy ur­čite po­tre­bu­ješ a do­konca z nich mô­žeš vy­ťa­žiť veci vo svoj pros­pech. Na­prí­klad také sladké ze­miaky, qu­inoa, alebo ryža ti môžu dať ener­giu na tré­ning a za­sý­tia ťa na dl­hší čas, čím v ko­neč­nom dô­sledku me­nej toho zješ.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

zdroj: the­well­ne­ces­si­ties.com the­well­ne­ces­si­ties.com

Mi­luj svoje telo

Uve­dom si, že každé telo je iné…Každý máme ne­jakú stavbu tela, gény a de­dičné pre­d­is­po­zí­cie. Pra­cuj s tým, čo ti bolo dané a ne­po­rov­ná­vaj sa s inými (ma­xi­málne ich mô­žeš po­u­žiť ako mo­ti­vá­ciu). Uve­dom si, že tvoje telo je v pr­vom rade dar, je zá­zrak už len to, ako fun­guje a čo všetko do­káže. Preto na­miesto toho, aby si ho ne­ná­vi­del, zdvihni činky, alebo obuj te­nisky a pre­svedči sa o svo­jej vý­ni­moč­nosti. Tak­tiež sa nauč ni­koho nek­ri­ti­zo­vať (hoci sa ti zdá prí­liš chudý, alebo tuč­nejší). Nie je nič hor­šie, ako kri­ti­zo­va­nie ľud­ského tela – najmä keď ni­kto nie je do­ko­nalý. Či už si nízky, vy­soký, chudší, sval­na­tejší, alebo pl­n­šieho tvaru, nauč sa mi­lo­vať svoje telo a vy­ťaž z neho ma­xi­mum. Pre­tože nie je nič kraj­šie, ako spo­kojný člo­vek sám so se­bou, ktorý sa snaží dať zo seba to naj­lep­šie.

Komentáre