Vod­nár

Ako naj­väčší sní­lek z ce­lého zve­ro­kruhu máš hlavu stále v ob­la­koch. Po­kiaľ sa roz­hod­neš byť s nie­kým vo vzťahu, stáva sa z teba veľmi lo­ajálny par­tner, teda po­kým ten druhý ne­ob­me­dzí tvoju osobnú slo­bodu. Si ne­zá­vislá a ne­do­vo­líš ni­komu aby te­bou ma­ni­pu­lo­val. Ak sa o to nie­kto po­kúsi, rýchlo sa stiah­neš a oc­hlad­neš. Po­tre­bu­ješ par­tnera, ktorý bude toto chá­pať a ty mu do­vo­líš vstú­piť do tvojho sveta.

Ryby

Ako na­je­mo­tív­nej­šie zna­me­nie zve­ro­kruhu, môže byť pre teba táto vlast­nosť po­žeh­na­ním ale aj kliat­bou. Na jed­nej strane do­ká­žeš nád­here pre­ja­viť všetky svoje po­zi­tívne emó­cie, lásku a nák­lon­nosť, no spolu s tým sa aj de­líš o svoj hnev a iné ne­ga­tívne emó­cie. A na tvojho par­tnera to ob­čas môže byť pri­veľa.

Ba­ran

Si skvelá po­slu­cháčka a ne­máš prob­lém svojho par­tnera za­hr­núť všet­kou po­zor­nos­ťou a lás­kou. A to je bez­po­chyby dobrá vlast­nosť, teda až kým to s ňou ne­zač­neš pre­há­ňať. Mohlo by sa stať, že tvoj par­tner na­do­budne po­cit, že sa ho sna­žíš vy­cho­vá­vať a ne­us­tále nad ním do­ze­rať.

Býk

Svoje ko­rene máš hl­boko v zemi. Si lo­ajálna a vy­ža­du­ješ dl­ho­dobé vzťahy. Prob­lém však zvyk­neš mať s od­púš­ťa­ním. Tvoj par­tner sa ti ne­bude do­ne­ko­nečna ospra­vedl­ňo­vať za chyby , ktoré uro­bil v mi­nu­losti a do­ka­zo­vať ti, že za to stojí. Skús byť me­nej tvrdo­hlavá a nauč sa od­púš­ťať.

@da­nie­laftcr #wo­mans­look

A post sha­red by WO­MANS­LOOK RUS­SIA 🇷🇺 (@wo­mans­look) on

Blí­že­nec

Mi­lu­ješ vzru­še­nie a zmenu. Rada si ulie­ta­vaš na krát­ko­do­bých flir­toch, pre­tože ne­ná­vi­díš mo­no­tón­nosť. A práve preto máš vše­obecný prob­lém so vzťahmi. Chtiac nech­tiac sa každý vzťah „za­behne“ a na­do­budne svoju kaž­do­dennú ru­tinu. Presne tohto sa obá­vaš a preto ich rada strie­daš.

Rak

Presne ako zviera podľa, kto­rého si po­me­no­vaná. Na­vo­nok tvrdý pan­cier a pod ním cit­livá a jemná. Ak sa dáš s nie­kým do vzťahu a za­mi­lu­ješ sa, do­ká­žeš na ňom vi­sieť večne. A to aj po tom, čo sa roz­ídete. Trá­piš sa ešte dlho a ne­do­vo­líš ni­komu no­vému aby vstú­pil do tvojho ži­vota.

Lev

Na za­čiatku sa tvá­riš veľmi se­ba­ve­domo. Je vše­obecne známe, že lev má veľké ego. Prob­lém vo vzťahu môže na­stať na za­čiatku, kedy ešte nie si do­sta­točne ot­vo­rená svojmu par­tne­rovi, a tak sa pred ním tvá­riš na niečo, čo nie si. Po čase, keď po­cho­píš, že mu mô­žeš ve­riť a ne­zradí ťa, do­ká­žeš vy­tvo­riť dl­ho­dobý a úp­rimný vzťah za­lo­žený na láske a po­ro­zu­mení.

Panna

SI per­fek­ci­onis­tka a tvoj par­tner si môže tlies­kať už len za to, že sa mu po­da­rilo do­stať ťa na prvé rande. Keď pre­šiel tvo­jim prí­snym vý­be­rom, má vy­hraté. Av­šak dá­vaj si po­zor na to, ako sa dí­vaš na ľudí. Nik nemá rád ak ho nie­kto iný pre­hnane ana­ly­zuje.

@gi­na­lou­ise­hod­der #wo­mans­look

A post sha­red by WO­MANS­LOOK RUS­SIA 🇷🇺 (@wo­mans­look) on

Váhy

Jed­no­značne ve­dieš, čo sa týka úspeš­nosti tvo­jich vzťa­hov. Za­kla­dáš si na tom aby boli kva­litné a presne také, ako majú byť. Trá­piť sa za­čneš vtedy, keď si uve­do­míš, že ťa­háš za kratší ko­niec, a si to práve ty, kto sa snaží všetko za­chrá­niť. Nauč sa sta­no­viť si hra­nice a pri­jí­mať rov­nako ako aj dá­vať.

Škor­pión

Ho­vorí sa, že si naj­váš­ni­vej­ším zna­me­ním zve­ro­kruhu. Niečo na tom bude. Tvoje vzťahy sú veľmi in­ten­zívne. Mi­lu­ješ na­plno a ce­lým svo­jim te­lom a du­šou. Av­šak po­zor na to, keď ťa nie­kto sklame. Na­veky u teba skon­čil a nie je cesty späť.

Hold me ! ☀👙👓 @rocky_bar­nes #wo­mans­look

A post sha­red by WO­MANS­LOOK RUS­SIA 🇷🇺 (@wo­mans­look) on

Stre­lec

Vieš sa ľahko po­bláz­niť. Na­sa­díš ru­žové oku­liare a zrazu ne­vní­maš svet. Tvoj par­tner sa stane stre­dom tvojho ves­míru a ty si mu ochotná dať všetko na svete. Daj si však po­zor, aby ťa láska ne­o­sle­pila na­toľko, že to všetko da­ru­ješ ne­správ­nej osobe.

Ko­zo­ro­žec

Máš sta­no­vené ži­votné miľ­níky, ktoré po­tre­bu­ješ do­siah­nuť. Keď príde čas na ro­dinu a vážny vzťah (podľa teba) ne­ve­nu­ješ toľko času správ­nemu vý­beru par­tne­rovi. Nech­cem tým po­ve­dať, že be­rieš, čo príde, ale zrazu si ochotná po­ľa­viť zo svo­jich ná­ro­kov, len preto, aby tvoj ži­vot vy­ze­ral do­ko­nalo na­vo­nok. Aj keď to vnútri vzťahu také ru­žové vô­bec byť ne­musí.

 

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre