Pria­te­lia ne­môžu spá­vať spo­ločne na jed­nej po­steli čo najb­liž­šie. 

Pria­te­lia ne­majú na­vzá­jom vtip­ko­vať o tom, že so se­bou flir­tujú. 

Pria­te­lia sa ne­majú boz­ká­vať a po­tom sa tvá­riť, že sa nič ne­stalo. 

Pria­te­lia ne­majú byť tak blízko pri sebe, aby sa ne­stali nie­čím viac. 

Ne­mám tu­še­nie, prečo stále niečo pred­stie­rame. Pred­stie­rame, že sme len pria­te­lia, pri­čom je zrejmé, že máme k sebe veľmi blízko. Stále mi pí­šeš. Po­sie­laš mi tvoje fotky bez trička, chvá­liš mi vlasy, môj štýl, moje oči. Je jasné, že si ku mne pri­ťa­ho­vaný rov­nako ako ja ku tebe.

Chcem od teba viac než pria­teľ­stvo. Chcem ro­man­tiku. Chcem sku­točný vzťah.

Sprá­vame sa, akoby sme spolu ran­dili. Všetci naši pria­te­lia to tiež vi­dia. Stále sa pý­tajú, kedy sa stret­neme, pre­tože ché­mia me­dzi nami je vi­di­teľná. Ve­dia, že pat­ríme k sebe. Ale prečo hráme tieto hry, kde ni­kde ne­pri­známe naše city?

Som una­vená z toho, že tvoje ná­znaky ho­vo­ria niečo iné, ako tvoje slová.

Pria­te­lia spolu na­vzá­jom nef­lir­tujú. Nie ta­kým spô­so­bom, ako to ro­bíme my.  Ne­dr­žia sa celú noc za ruky a ne­ho­vo­ria o vzťa­hoch.

Ne­po­ze­rajú sa na seba tak, ako to ro­bíme my. Ne­majú pri sebe taký po­cit, ako máme my dvaja.

Presne toto je ten dô­vod, prečo spolu pria­te­lia ne­môžu flir­to­vať. Pre­tože viem, že ma máš rad­šej ako pria­teľku. Cí­tim to, vieš to aj ty. Takže na čo ča­káme? Prečo kla­meme sa­mých seba?

Jedna moja časť sa obáva, že ne­hľa­dáš vzťah. Že sa ti pá­čilo mať ma len ob­čas – no ni­kdy by si ma nech­cel ako pria­teľku. Pravda je možno taká, že so mnou flir­tu­ješ pre zá­bavu, pre­tože si mys­líš, že je to ne­škodné a ne­ub­líži to ni­komu z nás.

Mám strach, ak by som ti po­ve­dala, ako sa pri tebe cí­tim, že ťa stra­tím. Pre­tože ťa nech­cem stra­tiť. Ale nech­cem po­kra­čo­vať v tom, že bu­dem len tvoja pria­teľka.

Chcem viac. Chcem od teba všetko.

 

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre