Zo­stáva niečo vyše me­siaca.

Rok 2017.

Ako si ho za­pa­mä­táš?

Ako po­učný? Ako se­bas­poz­ná­vací? Ako smutný? Ako najk­rajší rok tvojho ži­vota? To mu­síš ve­dieť ty sama. Včera som tak pre­mýš­ľala nad tým, aký bol ten môj a ak to smiem po­pí­sať jed­ným slo­vom, bol: „se­bas­poz­ná­vací“. Ob­čas by sa ho­dilo aj slo­víčko „se­ba­deš­truk­tívny“, ale to ne­chajme te­raz tak. Keď tak nad tým uva­žu­jem, čo všetko som za tento rok za­žila, pre­mýš­ľam, aký bude ten ďaľší. Na­ozaj sa ne­sna­žím prí­liš rie­šiť svoju „ďa­lekú“ bu­dúc­nosť, av­šak všetko ide akosi pri­rýchlo a my si ani ne­uve­do­mu­jeme, že nám všetko uniká. Čím som star­šia, tým mám po­cit, že všetko ubieha rých­lej­šie a ja si ani nie­kedy ne­uve­do­mu­jem, ako všetko rýchlo ply­nie.

Rok 2018. 

Za­slú­žiš si, aby ťa mal nie­kto úp­rimne rád. Aby si ťa vá­žil a do­ka­zo­val ti to.

Za­slú­žiš si, aby si spoz­nala dob­rých i zlých ľudí. Dob­rých na to, aby si za­žila krásne mo­menty a tých hor­ších preto, aby si si ve­dela vá­žiť tých dob­rých.

Za­slú­žiš si všetko, čo ti ži­vot po­núka. Preto o to bo­juj a vy­chut­náv­vaj si ho.

Za­slú­žiš si, aby ťa nie­kto vy­po­čul, aby si na­sadla do auta, pus­tila dobrú hudbu a od­išli spolu preč. As­poň na jednu noc. Tam by ste si za­pá­lili cigu, ke­cali o ži­vote a po­ze­rali na nočnú ob­lohu.

Za­slú­žiš si za­žiť vý­chody o zá­pady Slnka, ktoré ti pri­po­menú, aký krásny je ži­vot.

Za­slú­žiš si ob­časnú se­ba­deš­truk­ciu, ktorá ťa na­učí vá­žiť si samú seba.

Za­slú­žiš si spoz­ná­vať nové miesta a no­vých ľudí.

Za­slú­žiš si se­dieť v ka­viarni a len tak sa roz­prá­vať.

Za­slú­žiš si vi­dieť po­učné filmy, piť čo­ko­ládu, ísť na párty, pre­chá­dzať sa pri ja­zere.

Ver mi, že za­slú­žiš si to, po čom tú­žiš. Za­slú­žiš si to, v čo ve­ríš.

Ni­kto ťa ne­môže pri­pra­viť na to, čo ťa čaká. Ver mi, že sa na to pri­pra­vu­ješ a ani o tom ne­vieš. Každý člo­vek, ktoré stret­neša a každý mo­ment sú ne­opa­ko­va­teľné zá­žitky, ktoré sa ni­kdy ne­zo­pa­kujú. Preto si ich pro­sím vy­chut­naj. Dý­chaj. Zhl­boka. Cíť. Ži. Rok 2018 ťa čaká.

 

Komentáre