Pre nie­koho ne­prí­jemná téma, no ne­treba si pred ňou za­krý­vať oči.

Ho­vo­ríme o tom síce ne­radi, no tieto veci sa dejú a vô­bec nie sú oje­di­nelé. Tak, ako muži opúš­ťajú svoje par­tnerky kvôli iným že­nám, tak aj ženy opúš­ťajú svo­jich par­tne­rov kvôli iným mu­žom. Pre­blesla vám hla­vou otázka, prečo to ro­bia? Tu je hneď nie­koľko od­po­vedí.

Ve­ľa­krát sa kon­čia aj vzťahy, ktoré vy­ze­rali zdan­livo do­ko­nale. Keďže sa však žena roz­hodla opus­tiť svojho par­tnera kvôli inému mu­žovi, všetko až také do­ko­nalé zjavne ne­bolo. Čo sa teda mohlo stať?

Jej par­tner jej ne­dop­rial do­sta­tok osob­ného pries­toru

Ak vo vzťahu fun­guje 100%-ná dô­vera, ani jed­nému z par­tne­rov by ne­malo pre­ká­žať, ak ten druhý po­tre­buje trá­viť viac času osa­mote. Ak od­ídete na opus­tenú hor­skú chatu, aby ste si pre­mys­leli ná­met na novú knihu, no par­tner vás ne­us­tále bom­bar­duje hys­te­ric­kými SMS-kami, ne­čudo, že bu­dete psy­chicky na dne.

Photo by Ave­rie Wo­odard on Unsp­lash

Jej par­tner ne­bol úp­rimný

Lož sa dá od­pus­tiť, no nedá sa na ňu za­bud­núť. Čím dl­h­šie ju ta­jíte, tým je to hor­šie a ná­sledky vy­plý­va­júce z jej pre­va­le­nia budú o to roz­siah­lej­šie. Na­vyše, každá lož je ako malá prask­lina – ak ich je pri­veľa, vzťah sa vám roz­padne v ru­kách.

Jej par­tner bol pri­veľmi ná­la­dový

Pri­ro­dzene, ni­kto ne­môže mať na tvári (fa­lošný) úsmev na­sa­dený 24 ho­dín denne. Ak sa však do­spelý muž správa ako ado­les­cent na vr­chole svo­jej pu­berty, ne­ču­dujte sa, ak žena skončí v ná­ručí iného.

Jej par­tner bol pri­veľmi vážny

Má­lo­ktorá žena vy­slo­vene vy­hľa­dáva de­tin­skosť, no pre­hnaná se­ri­óz­nosť je tiež na škodu. Srdce ženy si získa muž, ktorý sa bude ve­dieť za­smiať aj sám na sebe a bude spon­tánny.

Photo by Ja­cob Uf­kes on Unsp­lash

Jej par­tner ju ne­po­čú­val

Vznik­nuté prob­lémy chcela možno rie­šiť 100x, no za­kaž­dým do­stala rov­nakú od­po­veď: “Ja si ne­mys­lím, že s na­ším vzťa­hom by niečo ne­bolo v po­riadku.” Preto sa mohlo stať, že jej prob­lémy a trá­pe­nia vy­po­čul nie­kto iný.

Jej par­tner bol pre­hnane kri­tický

Ne­mi­lo­val ju takú, akou bola. Možno sa jej viac­krát spý­tal, či nechce za­čať cho­diť do po­sil­ňovne, aby mala po­stavu ako jeho ko­le­gyňa, alebo bol večne ne­spo­kojný s jej prá­cou. Preto si na­šla nie­koho, kto si ju vá­žil – presne takú, akou je.

Jej par­tner na ňu ne­mal čas

Ich pri­ority evi­den­tne ne­boli rov­naké. On mo­hol mať na pr­vom mieste prácu, pre­tože chcel za­bez­pe­čiť ro­dinu, no ona by si rad­šej uskrom­nila a mala pri sebe mi­lu­jú­ceho muža.

Photo by Asd­ru­bal Luna on Unsp­lash

Jej par­tner bol ná­sil­ník

Možno by ste ču­do­vali, čoho je po pár po­há­ri­koch a za za­vre­tými dve­rami schopný ten váš milý, večne usmiaty su­sed. Ľu­ďom (na­šťas­tie) do hláv ne­vi­díme, preto ni­kdy ni­koho ne­súďte – ne­mô­žete ve­dieť, či ne­šlo práve o tento prí­pad.

zdroj: the­minds­jour­nal

Komentáre