Ženy sa pri týchto ve­tách cí­tia ne­isté a zra­nené.

Ne­há­džme všet­kých mu­žov do jed­ného vreca, ale mnohí z nich sa nie­kedy do­kážu sprá­vať veľmi ne­úc­tivo, alebo do­kážu po­ve­dať niečo, čím to­tálne zne­is­tia svoju par­tnerku. Či už sa to týka ich vý­zoru alebo sprá­va­nia, ta­káto po­známka sa do­káže za­ryť hl­boko pod kožu ženy a ub­lí­žiť jej viac, ako si muži možno mys­lia. A vý­ho­vorka typu: „Ne­ber to tak vážne, ro­bil som si iba srandu,“ je v tomto prí­pade viac než ire­le­vantná. Aké sú teda naj­čas­tej­šie vety, ktoré do­kážu zne­is­tiť každú ženu?

„Wau, tamtá žena je vážne sexy!“

Jedna z naj­hor­ších a naj­ne­úc­ti­vej­ších vecí, ktoré môžu muži pred že­nami po­ve­dať, je práve ko­men­to­va­nie vý­zoru a fy­zic­kého vzhľadu iných žien v miest­nosti. To dáva žene po­cit, že nie je do­sta­točne dobrá a pre­stáva si byť istá sama se­bou. V ta­kých chví­ľach sa oproti os­tat­ným cíti byť na­ozaj veľmi ma­ličká.

„Tvoj ná­pad je prí­šerný.“

Štú­die po­tvr­dili, že už diev­čatá v šies­tich ro­koch svojho ži­vota majú po­cit, že nie sú tak chytré ako chlapci. A keď po­tom aj ne­jaký muž žene tieto obavy po­tvrdí, môže to byť pre ženu oveľa viac bo­les­ti­vej­šie, než by ste si možno mys­leli.

unsp­lash.com

„Pri­brala si ne­jaké to kilo, však?“

Akoby ne­bolo málo, že má sama prob­lém po­zrieť sa na seba do zrkadla – bez toho, aby si vy­čí­tavo ho­vo­rila, že musí pre­stať jesť, pre­tože je „prí­liš“ tučná… Ak sa k tomu pri­ba­lia ešte aj pri­po­mienky par­tnera a po­tvr­dia tak niečo, s čím ona sama nie je spo­kojná, ur­čite to na se­ba­ve­do­mie nemá dobrý vplyv – práve na­opak.

„Prečo si vždy taká hys­te­rická?“

Kaž­dému z nás nie­kedy prasknú nervy. Je to proste veľmi veľa emó­cii na­raz, ktoré v sebe už ne­do­ká­žeme ďa­lej udr­žia­vať. Nie sú to len ženy, ktoré z času na čas vy­buchnú. Tak načo zby­točne roz­dú­cha­vať oheň a dá­vať žene viac po­cí­tiť, že mo­men­tálne je mimo kon­troly?

„Prečo sa ne­ob­lie­kaš tak pekne ako os­tatné?“

Je pri­ro­dzené, že na za­čiatku vzťahu sa každý usi­luje o to vy­ze­rať čo naj­lep­šie a najp­rí­ťaž­li­vej­šie. Ča­som však prí­ťaž­livé a vy­zý­vavé šaty vy­s­trieda všedné ob­le­če­nie, ale to je úplne nor­málne. Vaše ob­le­če­nie a váš štýl patrí k tomu, aká ste osob­nosť a ni­kto, a už vô­bec nie žiadny muž, by sa ne­mal sta­rať o to, čo no­síte.

„Zas máš hroznú ná­ladu. Zrejme máš svoje dni.“

Keď muž po­vie túto vetu vždy, keď má žena hor­šiu ná­ladu, prí­padne je roz­čú­lená, akoby tým ho­vo­ril, že ne­exis­tuje žiadne iné ra­ci­onálne vy­svet­le­nie, prečo sa mo­men­tálne cíti tak, ako sa cíti. A pri­tom sú väč­ši­nou hlav­ným dô­vo­dom zlej ná­lady ženy práve ta­kíto muži.

zdroj: the­list

Komentáre