Člo­vek si nie­kedy až spätne uve­domí, koľko času ve­no­val tomu, že sa až prí­liš za­obe­ral ná­zormi dru­hých ľudí a ne­žil svoj vlastný ži­vot. Možno si aj ty ne­chá­val iných, aby ovplyv­ňo­vali tvoju prácu, tvoje vzťahy, tvoje ná­zory, či do­konca tvoj vý­zor. U kaž­dého by však mal na­stať zlom, kedy si po­vie „DOSŤ“ a za­čne žiť svoj vlastný ži­vot. Ak u teba tento zlom už na­stal, tu je zo­pár vecí, o ktoré by si sa mal ih­neď pre­stať sta­rať,

 Čo si ľu­dia mys­lia o tvo­jom vý­zore

Ak ti nie je ľa­hos­tajné, ako vy­ze­ráš, mu­síš do seba in­ves­to­vať nie práve naj­me­nej času a ne­po­chybne aj pe­ňazí. Na­priek tomu sa však nájde mnoho ne­praj­ní­kov, ktorí tvoj vzhľad „ne­s­chvá­lia“. Zá­klad­ným pra­vid­lom je ne­sta­rať sa o nich. Ži­vot je prí­liš krátky na to, aby si sa za­obe­ral tým, či sa nie­komu páči tvoj nový strih, alebo tvoje nové te­to­va­nie.

#2: Čo si ľu­dia mys­lia o tvo­jej práci

Ako už isto vieš, za­mest­na­nie a zá­robky sú u nás žiaľ stále veľmi cit­li­vou té­mou. Ak si fre­e­lan­cer, možno sa ti už zo­pár­krát stalo, že tvoji známi ti sr­dečne po­sie­lali rôzne pra­covné po­nuky, na­koľko si stále mys­lia, že keďže si doma a ne­máš „nor­málnu“ prácu, si ne­za­mest­naný. Ďalší ti môžu tvoju prácu zá­vi­dieť, iní ju môžu zo­smieš­ňo­vať, nie­ktorí ju zas ni­kdy ne­po­cho­pia… V kaž­dom prí­pade si z toho nič ne­rob. Po­kiaľ svoju prácu mi­lu­ješ alebo máš v hlave jasný dô­vod, prečo sa jej ve­nu­ješ, na ne­praj­ní­kov sa len usmej a po­vedz im, že sa ti darí lep­šie, ako ke­dy­koľ­vek pred­tým.

#3: Či ťa majú ľu­dia radi

Nie­kedy ti na tom možno sku­točne zá­le­žalo a ro­bil si na­ozaj všetko preto, aby si kaž­dému ula­ho­dil. Ro­bil si veci, ktoré ro­bili ra­dosť iným, no tebe kradli ener­giu a ra­dosť zo ži­vota. Je však veľmi dô­le­žité uve­do­miť si, že na smr­teľ­nej po­steli ne­bude ni­kto spo­mí­nať na to, koľko pria­te­ľov mal na Fa­ce­bo­oku, či koľko ľudí ura­zil svo­jou úp­rim­nos­ťou. To je­diné, na čom zá­leží a na čo bu­deš spo­mí­nať aj v po­sled­ných chví­ľach svojho ži­vota je to, ako veľmi si mi­lo­val, či si si spl­nil všetky svoje sny a ako veľmi si sa ra­do­val zo ži­vota a z ma­lič­kostí, ktoré ti každý deň pri­náša.

zdroj: unsplash.com

#4: Či s te­bou ľu­dia sú­hla­sia

Ak si o nie­čom pre­sved­čený, mal by si si za tým stáť za každú cenu – aj keď by si mal ísť sám proti všet­kým. Váž si každú svoju myš­lienku a každý svoj ná­pad a ni­kdy sa ne­boj po­sta­viť sa za ne. Sa­moz­rejme, nie vždy bu­deš mať pravdu a nie­kedy sa možno po­pá­liš, no o tom je predsa ži­vot. Ne­zlyhá len ten, kto nič ne­robí.

#5: Stra­cho­vať sa o veci, ktoré ne­do­ká­žeš ovplyv­niť

Mô­žeš chcieť pre seba a pre svo­jich najb­liž­ších len to naj­lep­šie, no mu­síš si pri­znať, že je na­ozaj veľa vecí, ktoré ne­do­ká­žeš ni­ja­kým spô­so­bom ovplyv­niť. Nie­kedy sa jed­no­du­cho mô­žeš sna­žiť, ako chceš, no že­laný vý­sle­dok sa aj tak ne­do­staví. Čo však spra­viť mô­žeš, je vždy dať do všet­kého 100%, aby si si ne­mo­hol nič vy­čí­tať a po­skyt­núť svo­jim blíz­kym pod­poru tam, kde sa ni­jak inak po­môcť nedá.

#6: Ve­no­vať po­zor­nosť po­znám­kam tý­ka­jú­cich sa ne­po­riadku v tvo­jom byte

Naj­dô­le­ži­tej­šie je to, aby si sa doma cí­til dobre ty. Ak ti príde náv­števa, ktorá má ne­miestne po­známky tý­ka­júce sa toho, že v šat­níku ne­máš ko­mí­niky, na zrkadle máš fľaky od zub­nej pasty a hr­nce v zá­suvke ne­máš uspo­ria­dané od naj­väč­šieho po naj­menší, nič si z toho ne­rob. Prav­de­po­dobne je to tým, že kla­dieš dô­raz na iné veci a si prí­liš za­nep­ráz­dnený svo­jou tvrdou prá­cou na to, aby si ve­no­val po­zor­nosť ta­kýmto ma­lič­kos­tiam.

Zdroj: le­ar­ning-mind.com

 

Prihlasujem do newslettera...

Dostávaj najlepšie novinky z Odzadu

Prihlásením sa do newslettera súhlasíte s podmienkami ochrany súkromia.