Týchto 6 dô­vo­dov vám túto zá­hadu ko­nečne ob­jasní.

Ur­čite ste si už nie­kedy všimli, že ak sú par­tneri spolu už na­ozaj dlho, za­čí­najú skôr vy­ze­rať ako sú­ro­denci, než ako pár. Ako je však možné, že po ro­koch strá­ve­ných s jed­nou oso­bou na­do­bú­dame jej fy­zickú po­dobu? Dô­vo­dov je hneď nie­koľko a nie­ktoré z nich vás možno prek­va­pia. 

Par­tnera si ve­ľa­krát vy­be­ráme na ob­raz svo­jich ro­di­čov

Pres­nej­šie po­ve­dané, na ob­raz ro­diča opač­ného po­hla­via. Veru, Freud sa v tomto ne­mý­lil. Ur­čite nie je ná­ho­dou, že muži si ve­ľa­krát vy­be­rajú par­tnerky po­dobné ich mame, a na­opak, ženy pre­fe­rujú mu­žov, ktorí sa po­do­bajú na ich otca. A keďže na svo­jich ro­di­čov sa, pri­ro­dzene, po­do­báme aj my, je lo­gické že sa na nás tro­cha bude po­ná­šať aj náš par­tner. Takto ste nad tým do­te­raz prav­de­po­dobne ni­kdy ne­pre­mýš­ľali, však?

Čím ste šťast­nejší, tým viac sa na seba po­do­báte

V tomto prí­pade o bod, ktorý sa až tak ra­ci­onálne vy­svet­liť nedá. Ame­ric­kému psy­cho­ló­govi Ro­ber­tovi Zan­jon­covi sa to­tiž po­da­rilo roz­siah­lym vý­sku­mom do­ká­zať, že aj keď sa na seba páry v za­čiatku svojho vzťahu vô­bec ne­po­do­bali, po 25 ro­koch spo­lu­ži­tia bola táto po­doba ne­po­pie­ra­teľná. Veľmi zau­jí­mavé je aj to, že tento vý­skum po­tvr­dil, že čím boli spolu páry šťast­nej­šie, tým bol vzá­jomná po­doba väč­šia.

pe­xels.com

Spo­ločné skú­se­nosti

Ak ste spolu už viac ro­kov, ur­čite ste si mu­seli prejsť vše­li­čím. Na spo­loč­nej ceste ži­vo­tom vás po­stretli mnohé ra­dosti, ale i mnohé sta­rosti. Tieto uda­losti ste však pre­žili spolu. Boli ste v rov­naký čas na rov­na­kých mies­tach a pre­žili ste rov­naké, alebo veľmi po­dobné skú­se­nosti. A tie predsa náš vzhľad veľmi vý­razne for­mujú. To je na­prí­klad dô­vo­dom toho, prečo majú nie­ktoré páry do­konca vrásky na rov­na­kých mies­tach.

Pri­ťa­hujú nás ľu­dia, ktorí sú nám po­dobní

A to aj vtedy, keď si to ne­uve­do­mu­jeme. Sa­moz­rejme, po­dob­nosť ne­musí byť na prvý po­hľad do očí bi­júca. Po­kojne môže ísť len o ne­jakú jemnú črtu, ktorú síce naše pod­ve­do­mie za­re­gis­tro­valo, no oko­liu bude zre­teľ­nej­šia až s pri­bú­da­jú­cimi rokmi va­šej po­lo­vičky.

pe­xels.com

Po­dobný imu­nitný sys­tém

Možno ste si všimli, že ak váš par­tner v za­čiat­koch vášho vzťahu ocho­rel, na­ka­zil vás, aj keď sa na vás čo i len po­zrel. Po ro­koch vám môže celé dni ký­chať hoci aj priamo do tváre, no vaša imu­nita to ani po­riadne ne­za­re­gis­truje. Náš imu­nitný sys­tém sa to­tiž pris­pô­sobí osobe, s kto­rou dl­ho­dobo ži­jeme a pre­stane ju brať ako hrozbu. V ne­po­sled­nom rade však imu­nitný sys­tém zá­visí aj od nášho ži­vot­ného štýlu, miery fy­zic­kej ak­ti­vity či stra­vo­va­cích ná­vy­kov. A tie máme so svo­jím par­tne­rom ve­ľa­krát po­dobné, čo sa sa­moz­rejme ta­kisto od­zr­kad­ľuje aj na na­šom vý­zore.

Zrkad­le­nie

O zrkad­lení ste už ur­čite po­čuli. Ide o psy­cho­lo­gický jav, kedy či už ve­dome alebo pod­ve­dome zrkad­líme gestá, vý­razy, reč tela či in­to­ná­ciu osoby, s kto­rou sme. Ak sa s par­tne­rom na­vzá­jom zrkad­líte 10, 15 či viac ro­kov, niet sa čo ču­do­vať, že sa na seba za­čí­nate po­ná­šať.

zdroj: bright­side

Komentáre