A síce je de­cem­ber plný stresu a na­há­ňa­nia sa za akousi via­noč­nou do­ko­na­los­ťou, čo chvíľa príde ob­do­bie, kedy si bu­deme môcť vy­lo­žiť nohy a užiť trošku voľna. A práve v týchto ča­soch nám po­môže Ne­tf­lix a jeho se­riály, ktoré sa oplatí vi­dieť. Ak stále ne­vieš, čo po­ze­rať, tento zo­znam ti s tým za­ru­čene po­môže.

1. The OA –  pre ľudí, ktorí majú radi mys­tery

The OA som vi­dela asi 2 roky do­zadu, no do­dnes mi os­tal v pa­mäti. Preto si mys­lím, že všetci tí, ktorí máte radi zá­hady a tak trošku fu­tu­riz­mus si tu prí­dete na svoje. Dej tejto mys­te­ri­óz­nej drámy sa točí okolo hlav­nej hr­dinky Praire, ktorá bola 7 ro­kov ne­zvestná a od­razu sa ob­javí v meste s te­lom po­sia­tym jaz­vami, pri­čom ne­spoz­náva ani svo­jich ro­di­čov. Pod­stat­nou zme­nou j to, že v čase zmiz­nu­tia bola slepá, no po ná­vrate vidí. To, čo sa jej stalo sa roz­hodne po­ve­dať 5 ľu­ďom, kto­rých jej prí­beh spojí do­kopy.

2. 13 Re­a­sons Why – ak chceš na­hliad­nuť do ži­vota sa­mov­raha

13 Re­a­sons Why je veľmi ťažký se­riál, no mám po­cit, žeby sme ho mali vi­dieť. Na jed­nej strane ti po­môže na­hliad­nuť do ži­vota sa­mov­raha a po­cho­piť, aké veci do­kážu člo­veka viesť k sa­mov­ražde. Na dru­hej ti ukáže, ako ne­ga­tívne tým ovplyvní ži­vot všet­kých, ktorí po nej os­tali. Hlavná hr­dinka ešte pred­tým, než sa za­bije, na­hrá sé­riu 13 ka­ziet =  dô­vo­dov, ktoré ju viedli k sa­mov­ražde, a ro­zo­šle ich ľu­ďom, ktorí sa v jej prí­behu ocitli.

3. The End of the F***ing World – ak si tak trošku po­di­vín

Prvá vec, ktorá mi na­padne v sú­vis­losti s týmto se­riá­lom je skvelá hudba. Po­maly po kaž­dom diele som zis­ťo­vala, čo tam hralo. Celý prí­beh je tak tro­chu vtipná dráma. 17 ročný chla­pec, ktorý si o sebe myslí, že je psy­cho­pat so sklo­nom k vražde sa ná­ho­dou zo­známi s hru­bou a vul­gár­nou 17 roč­nou diev­či­nou, ktorá práve na­stú­pila do jeho školy. Ne­skôr spolu za­čnú cho­diť, no celý ich vzťah je viac než len divný.

4. Black Mir­ror – ak chceš za­žiť od­raz dneš­nej spo­loč­nosti a kam až môže zájsť

Ak sa ma nie­kto opýta, aký je môj na­job­ľú­be­nejší se­riál, ne­po­chybne od­po­ve­dám Black Mir­ror. Ne­mám to­tiž rada prázdne ko­mé­die, či sit­comy, ktoré po do­po­ze­raní ani ne­viem, o čom boli. Black Mir­ror je iný. A to do­slova. Každá jedna časť v sebe ukrýva iný prí­beh, iných her­cov. A aj keď na seba zdan­livo nič ne­nad­vä­zuje, v po­sled­nej časti po­sled­nej sé­rie mô­žeme zba­dať akési pre­po­je­nie. Black Mir­ror ti ostane ešte dlho v pa­mäti.

5. The Crown – ak mi­lu­ješ his­tó­riu

The Crown je to­tálna od­dy­chovka. Tento se­riál zvlád­neš po­kojne aj za je­den týž­deň. Mi­lu­jem his­to­rické veci, ktoré majú pre­po­je­nie na sku­točnú uda­losť. The Crown nám po­roz­práva prí­beh krá­ľov­skej ro­diny, so všet­kými pi­koš­kami a po­li­tic­kými as­pektmi, ktoré sa  v čase vlád­nu­tia Alž­bety dru­hej odo­hrali. Plu­som je úžasná brit­ská an­glič­tina, ktorá ti po­môže s vý­slov­nos­ťou.

Komentáre