Každý nie­kedy klame. A ženy nie sú vý­nim­kou. Či si to už pri­znajú alebo nie. Exis­tujú to­tiž mo­menty, po­čas kto­rých rad­šej po­u­ži­jeme mi­lo­srdnú lož, aby sme sa vy­hli zby­toč­ným hád­kam či prob­lé­mom. No ne­treba za­bú­dať na to, že aj ta­kéto klam­stvo „z lásky“ je stále klam­stvom. A teda treba stále zvá­žiť, čo bude lep­šie.

O že­nách sa často ho­vorí, že sú vý­borné ma­ni­pu­lá­torky. Čo sa nám, pop­ravde, nedá uprieť. A preto je nor­málne, že väč­ši­nou do­sta­neme to, čo chceme. A to, že sú ženy aj vý­borné he­rečky a im­pro­vi­zá­torky, tak to vám po­tvr­dia aj na­sle­du­júce ukážky ich klam­stiev.

 1. Bolí ma hlava.
 2. Od zaj­tra dr­žím di­étu.
 3. Ne­bola som na­ku­po­vať, iba po­môcť ka­moške vy­brať šaty na ples.
 4. A ty si mi vo­lal? Vô­bec som ne­po­čula…
 5. Ne­mô­žem, ešte mám svoje dni.
  zdroj: unsp­lash.com
 6. Po­kojne po­ze­raj fut­bal, za­tiaľ čo ja bu­dem upra­to­vať.
 7. Pred te­bou som ešte s ni­kým ne­spala. Si môj je­diný.
 8. Tie to­pánky nie sú nové. Kú­pili sme ich spolu pred dvoma me­siacmi, ne­pa­mä­táš?
 9. Príde tvoja mama? Je­eej. Su­per. Te­ším sa.
 10. Vô­bec som ne­bola celý deň na in­ter­nete.
 11. Po­škria­baný predný ná­raz­ník? O tom ja nič ne­viem.
 12. Áno. Ja viem cú­vať.
 13. Áno. Ja viem tan­ko­vať.
 14. Ne­boj sa. Ja tam tra­fím aj sama.
 15. Ne­mám po­tu­chy, kde si si mo­hol za­lo­žiť kre­ditnú kartu.
 16. Nie, vô­bec mi ne­vadí, že to trvalo len tri mi­núty.
  zdroj: pe­xels.com
 17. Áno, aj ja som bola.
 18. Do pol­noci som ur­čite doma.
 19. Jasné, že som to va­rila sama.
 20. Vážne som ne­mala na roz­lúčke so slo­bo­dou žiad­nych strip­té­rov!
 21. Ur­čite som sa ti ne­po­ze­rala do mo­bilu. Veď ne­po­znám ani tvoje heslo.
 22. Tento po­hár vína je už po­sledný.
 23. Na svojho ex už vô­bec ne­mys­lím.
 24. Vô­bec mi ne­vadí, že máš kan­ce­lá­riu so svo­jou 20-roč­nou sek­re­tár­kou.
 25. S kým si pí­šem? S ni­kým… Po­ze­rám si len fotky.