Kre­a­ti­vite sa me­dze ne­kladú, no nie­kedy by bolo asi lep­šie ostať pri zemi, pre­tože po­tom môže vznik­núť niečo ta­kéto. Ne­viem sa roz­hod­núť či sú tieto kúsky mys­lené ako žart alebo to ne­jaký ná­vrhár ozaj po­va­žo­val za dobrý ná­pad ale jedno je isté, sú to tie naj­div­nej­šie a najš­ka­red­šie módne vý­strelky do­te­raz. A naj­vtip­nej­šie sú asi ceny ktoré za ne chcú. Po­hy­bujú sa  to­tižto pri­bližne nie­kde od 60 eur a vyš­šie.

Ale sa­moz­rejme, kaž­dému sa páči niečo iné a preto aj tieto vý­strelky ur­čite majú svo­jich fa­nú­ši­kov. A teda ne­chem ura­ziť ni­koho vkus, je to jed­no­du­cho mys­lené len zo srandy, na zlep­še­nie ná­lady. Ok, poďme na to…

1. Ako prvé, de­ni­mové tangá

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (13)
zdroj: pre­tty­litt­let­hing.com

2. Ďal­šie sú džíny s veľmi po­treb­nými plas­to­vými okien­kami na ko­le­nách

3. Ak by ti ne­sta­čili plas­tové ko­lená, mô­žeš si za­kú­piť celé plas­tové „no­ha­vice“

4. Ďal­šie sú tieto ex­trémne ne­zmy­selné rifle

5. Asi naj­ne­chut­nej­šie plavky na svete

 

6. Prečo no­siť len jedny no­ha­vice keď mô­žeš vy­ze­rať tak, že no­síš dvoje?

7. To­pánky ktoré by si si mohla obuť je­dine, ak by si mala zlo­mené oba členky

Zdroj: twit­ter

8. Tento de­centný ná­hr­del­ník

Zdroj: asos

9. Veľmi kre­a­tívne oku­liare

10. Pod­väz­kové rifle??

11. Tieto no­ha­vice so suk­nič­kami na ko­le­nách

12. No a na­ko­niec, lo­dičky a pra­chovka v jed­nom

zdroj: buzz­feed

Komentáre