Ako vy­zerá „pán Do­ko­nalý”?

Sa­moz­rejme, vieme, že pr­vým ar­gu­men­tom bude, že vnú­torná krása je oveľa dô­le­ži­tej­šia. My ne­spo­chyb­ňu­jeme, že je rov­nako dô­le­žitá, no ak bu­deme úp­rimní, ur­čite sa zhod­neme na tom, že ide­álne je, ak sa tieto 2 “kva­lity” spoja – a to či už u mu­žov, alebo u žien.

Pri­ro­dzene, každá žena má iný vkus a ne­exis­tuje je­diná vec, ktorá by sa pá­čila kaž­dej. Av­šak, exis­tuje zo­pár vecí, ktoré sa pá­čia väč­šine. Ktoré sú to?

Hrubé obo­čie

Ne­ho­vo­ríme sa­moz­rejme o obočí á la Frida Kahlo, ale pri­ro­dzené a hrubé obo­čie je na mu­žoch na­ozaj sexy.

Str­nisko

Ob­raz muža ho­lia­ceho sa pred ne­ja­kou dô­le­ži­tou uda­los­ťou sme už po­slali na sme­tisko de­jín. Za­ras­tení muži sú sexy. Bez de­baty.

Plné pery

Dô­le­ži­tej­šie je sa­moz­rejme to, čo ho­vo­ria, než to, ako vy­ze­rajú, ale plné pery ne­pris­tanú len že­nám. Na­ozaj dobre vy­ze­rajú aj na mu­žoch.

Lícne kosti

Matka prí­roda to za­ria­dila tak, že ak má muž vý­razné lícne kosti, au­to­ma­ticky ho po­va­žu­jeme za se­ba­ve­do­mého a sil­ného je­dinca. A ta­kému odolá má­lo­ktorá žena.

Še­di­ve­júce vlasy

Nie je ná­ho­dou, že ženy pri ob­ja­vení pr­vých še­di­vých vla­sov ša­lejú, za­tiaľčo muži sa im úp­rimne ra­dujú. Teda, mali by sa. Na­ozaj im to­tiž pri­stanú.

Pekná po­stava

Vô­bec ne­mu­síte mať práve six-pack, no “pivné bruško” prí­ťaž­livé ani zďa­leka nie je. Aj v tomto prí­pade teda platí – všetko s mie­rou.

Čer­ve­na­nie sa

Ne­je­den vý­skum už po­tvr­dil, že ženy po­va­žujú za ne­smierne prí­ťaž­livé, keď dá muž ne­ve­domky na­javo svoju ne­is­totu a za­čne sa čer­ve­nať.

Vôňa

Tak, ako muži na že­nách mi­lujú ne­vtie­ravé žen­ské par­fumy, ženy zas zbož­ňujú zmy­selné muž­ské vône. Jej vý­ber preto ni­kdy ne­pod­ceňte.

Oku­liare

Psy­cho­ló­go­via sa dom­nie­vajú, že ľudí s oku­liarmi po­va­žu­jeme ve­ľa­krát za prí­ťaž­li­vých, pre­tože oku­liare sa nám aso­ciujú s in­te­li­gen­ciou. Nech to je už ako­koľ­vek, han­biť sa za ne ur­čite ne­mu­síte.

Úsmev

Je to tak, nie­len ženy sú schopné vy­ča­ro­vať si na tvári od­zb­ro­ju­júci úsmev. Úp­rimný úsmev, pri kto­rom sa usmie­vajú aj vaše oči, do­káže na­ozaj zá­zraky.


zdroj: bright­side

Komentáre