Teda, as­poň dú­fame.

Žia­den vzťah nie je jed­no­du­chý. Každý z nás však chce, aby sme sa v ňom cí­tili čo naj­lep­šie, na­jis­tej­šie a čo je naj­dô­le­ži­tej­šie – aby sme sa v ňom cí­tili byť mi­lo­vaní. Je však vše­obecne známe, že muži i ženy majú na vzťahy mierne od­lišné ná­zory…

Toto je 10 vecí, ktoré by vo vzťahu ne­str­pela (tak­mer) žiadna žena.

#1 Ospra­vedl­ne­nia. Ni­kto nie je ne­omylný a sa­moz­rejme, do­ká­zať sa ospra­vedl­niť je ne­smierne dô­le­žité. Ak sa však muž musí za niečo ospra­vedl­ňo­vať každý deň, v po­riadku to ur­čite nie je.

#2 Ne­pred­ví­da­teľ­nosť. Ak muž mení spo­ločné plány alebo svoje ná­lady z mi­núty na mi­nútu, ne­us­tojí to prav­de­po­dobne žiadna. Ženy po­tre­bujú sta­bi­litu a is­totu.

#3 Opo­vr­ho­va­nie. Žiaľ, sú aj muži, ktorí si zo svo­jich par­tne­riek ro­bia ro­hožku. V ta­komto vzťahu by však ur­čite žiadna žena zo­tr­vá­vať ne­mala.

unsp­lash.com

#4 Nad­merná kon­trola. Každý z nás predsa po­tre­buje do­sta­tok osob­ného pries­toru. Člo­vek by sa vo vzťahu ne­mal cí­tiť ako v klietke (ani keby mala byť rovno zlatá).

#5 Klam­stvá. Tie do žiad­neho úp­rim­ného vzťahu v žiad­nom prí­pade ne­pat­ria. Aj keď tomu muži stále akosi nechcú ve­riť, asi každá žena viac ocení bo­les­tivú pravdu, než mi­lo­srdnú lož.

#6 Ne­vera. Tak tá do zdra­vého vzťahu ne­patrí už vô­bec. Bodka. Ne­ho­vo­riac o tom, že ak sa jej nie­kto do­pustí raz, s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou to spraví aj dru­hý­krát.

#7 Ne­dos­ta­tok pod­pory. Žena po­tre­buje cí­tiť, že nie je len gaz­diná, par­tnerka alebo matka. Každá žena je to­tiž aj niečo oveľa viac.

unsp­lash.com

#8 Ma­ni­pu­lá­cia. Nar­cisti, ego­isti či so­ci­opati – nie­ktoré ženy sú priam mag­ne­tom na ta­kýto tip osob­nosti. Títo ľu­dia si ve­ľa­krát hľa­dajú ľahkú obeť – stačí byť prí­liš dô­ver­či­vou či cit­li­vou. Žiadna forma ma­ni­pu­lá­cie však vo vzťahu nemá čo hľa­dať.

#9 Emo­ci­onálne či fy­zické tý­ra­nie. Obe sú rov­nako hrozné a predsa sa vy­sky­tujú v toľ­kých vzťa­hoch. Ak na vás par­tner ne­us­tále kričí, snaží sa vás po­ní­žiť alebo vás do­konca čo i len ud­rie, po­zbie­rajte zvyšky od­vahy, gu­ráže a súd­nosti a okam­žite ta­kýto vzťah ukon­čite.

#10 Žiar­li­vosť. Ak sa s par­tne­rom zhod­nete na tom, že v is­tej miere je vo vzťahu v po­riadku, je to vaša vzá­jomná do­hoda, no po­zor, aby išlo na­ozaj len o zdravú mieru. Hra­nica býva to­tiž v tomto prí­pade na­ozaj veľmi tenká.

zdroj: cul­tu­re­hook

Komentáre