MÝ­TUS #1 – In­tro­verti ne­radi roz­prá­vajú

Pravda: vy­be­rajú si, čo po­ve­dia

Za­tiaľ, čo ľu­dia okolo ver­ba­li­zujú čo­koľ­vek im na­padne, in­tro­verti ne­majú radi de­baty o bez­výz­nam­ných ve­ciach. Zne­po­ko­juje ich to, najmä ak kon­ver­zá­cia ni­kam ne­ve­die.

Rad­šej si pre­mys­lia, čo po­ve­dia a po­zorne po­čú­vajú pred tým, než sa za­poja do kon­ver­zá­cie. Ak je v prí­tom­nosti veľa ľudí, je ťažké do­stať sa k slovu a preto sa roz­hodnú ml­čať. Nemá zmy­sel vy­jad­ro­vať dobre pre­mys­lenú myš­lienku, ak padne na hlu­ché uši. V dô­sledku toho sú in­tro­verti často ozna­čo­vaní ako ľu­dia, ktorí ne­radi ho­vo­ria alebo ne­majú čo po­ve­dať.

MÝ­TUS #2 – In­tro­verti sú hanb­liví

Pravda: sú od­me­raní

Je prav­dou, že veľa hanb­li­vých ľudí sa stane in­tro­ver­tom. Na­priek tomu nie všetci in­tro­verti sú hanb­liví – strá­žia si svoje sú­kro­mie a ne­radi za­pá­jajú iných ľudí do svo­jich prob­lé­mov. Roz­diel me­dzi hanb­li­vos­ťou a in­tro­ver­ziou spo­číva v tom, že hanb­liví ľu­dia sa boja so­ciál­neho kon­taktu, in­tro­verti nie.

unsp­lash.com

MÝ­TUS #3 – In­tro­verti sú drzí

Pravda: sú úp­rimní

V dneš­nej dobe zne­sie pravdu a pria­mosť len málo ľudí. Je­diné, čo in­tro­verti chcú je, aby boli všetci úp­rimní a ni­kto sa na nič neh­ral. To môže byť byť dô­vo­dom, prečo majú in­tro­verti po­cit, že do spo­loč­nosti ne­za­pa­dajú.

MÝ­TUS #4 – In­tro­verti ne­majú radi ľudí

Pravda: ce­nia si ich

Na­opak, in­tro­verti si veľmi vá­žia svo­jich pria­te­ľov, kto­rých by do­ká­zali spo­čí­tať na jed­nej ruke. Ak vás raz bude in­tro­vert po­va­žo­vať za svojho pria­teľa, máte ob­rov­ské šťas­tie, pre­tože ste na­šli ver­ného spo­jenca na celý ži­vot.

MÝ­TUS #5 – In­tro­verti ne­radi cho­dia von

Pravda: ak chcú, ve­dia sa za­ba­viť rov­nako ako ex­tro­verti

Je to ne­zmy­sel. Ak aj nie si in­tro­vert, tak predsa len po­cho­píš, aké je dô­le­žité mať čas sám pre seba. In­tro­verti toho času po­tre­bujú viac. Ne­majú prob­lém ísť von a za­ba­viť sa rov­nako ako ex­tro­ver­tnej­šie typy ľudí, no po­tom príde mo­ment, kedy si na istý čas po­tre­bujú dať so­ciálnu pauzu.

stocksy.com

MÝ­TUS #6 – In­tro­verti chcú byť stále sami

Pravda: ob­čas len po­tre­bujú čas pre seba

Nie je ta­jom­stvom, že in­tro­verti sa po­va­žujú za jed­ných z naj­väč­ších sníl­kov. Sú to hl­boko pre­mýš­ľa­júci a kre­a­tívni ľu­dia, kto­rým práve tieto časy sa­moty do­vo­lia o nie­čom v po­koji pre­mýš­ľať. No rov­nako sa môžu za­čať cí­tiť osa­melo, ak ne­bude na blízku nie­kto, s kým môžu svoje po­city a nové ob­javy zdie­ľať.

MÝ­TUS #7 – In­tro­verti sú divní

Pravda: sú in­di­vi­du­alisti

Ne­ria­dia sa tým, čo je mo­men­tálne po­pu­lárne na ins­ta­grame, alebo iných so­ciál­nych sie­ťach. Svoje roz­hod­nu­tia ta­kisto ne­u­sku­toč­ňujú podľa oča­ká­vaní iných ľudí a ne­zá­leží im na tom, či sa to nie­komu páči, alebo nie.

MÝ­TUS #8 – In­tro­verti sa ne­zau­jí­majú o svet okolo seba

Pravda: sú­stre­dia sa na svoje myš­lienky a emó­cie

Sú to cit­liví a pre­mýš­ľa­júci ľu­dia, kto­rých vnú­torný svet je zau­jí­ma­vej­ším a lep­ším. Preto majú os­tatní ľu­dia po­cit, že sú in­tro­verti prí­liš za­hĺbení do seba. No to ne­musí zna­me­nať, že ne­ve­nujú po­zor­nosť tomu, čo sa deje okolo nich.

pe­xels.com

MÝ­TUS #9 – In­tro­verti sa ne­ve­dia od­re­a­go­vať a za­ba­viť

Pravda: majú vlastný druh zá­bavy

Mali by sme si uve­do­miť, že každý z nás má vlastný druh zá­bavy. Nie­komu k tomu do­po­môže al­ko­hol, nie­komu kniha. Alebo aj oboje na­raz.

Ak sú na mieste, kde je prí­liš hluku, rad­šej od­ídu nie­kam, kde je to po­koj­nej­šie. Mo­zog in­tro­ver­tov je veľmi cit­livý a preto aj zá­bava či od­dych pre nich pred­sta­vuje niečo iné.

MÝ­TUS #10 – In­tro­verti sa do­kážu stať ex­tro­vertmi

Pravda: hlú­posť

Skús si pred­sta­viť, že ti nie­kto po­vie, aby si zme­nil svoju osob­nosť. Mys­líš, že sa to nedá, však? Ni­kto z nás sa ne­do­káže len tak “na­pra­viť” kvôli tomu, že to nie­komu ne­vy­ho­vuje. Či si in­tro­vert alebo ex­tro­vert, za­slú­žiš si byť uzná­vaný a re­špek­to­vaný za svoju pri­ro­dzenú po­vahu. V na­šich moz­goch ne­exis­tujú žiadne pre­pí­nače.

V sku­toč­nosti jedna štú­dia uká­zala, že per­cento in­tro­ver­tizmu stúpa so zvy­šu­jú­cim sa IQ. To zna­mená len jednu vec. Čím in­te­li­gen­tnejší si, tým väč­ším in­tro­ver­tom sa stá­vaš.

zdroj: 9gag

Komentáre