Nie­ktorí muži cho­dili s ob­rov­ským po­čtom žien, ale stále ne­našli „tú pravú“. Prečo a ako je to možné?

Po pre­čí­taní tohto článku možno po­cho­píš to, prečo muži hľa­dajú takú a takú ženu a prečo majú o nie­ktoré ženy väčší zá­u­jem. Pri­ná­šam ti zo­znam toho, čo hľadá muž u svo­jej pra­vej ženy.

Pre­uka­zo­va­nie vďač­nosti

Ne­hľadá vždy a za každú cenu se­ba­ve­domú ženu. Keď muž zloží žene kom­pli­ment, nechce po­čuť: „Ďa­ku­jem, ja viem.“ Chce skôr po­čuť to, že je vďačná za ten kom­pli­ment a že sa vie te­šiť aj z ta­kýchto ma­lých vecí.

zdroj: pin­te­rest.com

Nechce „párty ženu“

V dneš­nom svete môže muž ve­dieť všetko o žene, o ktorú má zá­u­jem. Ale ur­čite nemá zá­u­jem o takú ženu, kto­rej prís­pevky a pre­zen­to­va­nie sa, sa točí len okolo zá­bavy, al­ko­holu a párty.

Prí­me­rie

Keď muž hľadá tú pravú, chce aby bola rovno aj jeho ce­lo­ži­vot­ným par­tne­rom, tak hľadá takú, ktorá bude po­korná. Ktorá si bude ve­dieť pri­znať chybu, keď sa zmýli a ne­bude za každú cenu pre­sa­dzo­vať svoj ná­zor (a umelo vy­tvá­rať hádky).

Roz­prá­va­nie sa

Muž chce vážne ženu, s kto­rou sa bude mať o čom po­roz­prá­vať. Ktorá bude mať v hlave aj niečo viac ako naj­nov­šie módne kúsky, aké dievča vy­hralo Miss alebo čo mala dnes jej ka­ma­rátka ob­le­čené. Muž hľadá ženu, s kto­rou by vie­dol re­álne a hl­boké kon­ver­zá­cie.

Po­čú­va­nie

Muž ob­di­vuje dob­rého po­slu­cháča. A pri­znaj si to, aj ty to máš rada. Máš rada, keď máš zlý deň a nie­kto ťa vy­po­čuje. A presne toto hľadá aj muž u svo­jej osu­do­vej ženy.

zdroj: unsp­lash.com

Zmy­sel pre hu­mor

Pre muža je veľmi sexy a prí­ťaž­livé, ak má žena dobrý zmy­sel pre hu­mor. Hľadá ženu, ktorá ho ro­zo­smeje a ktorá mu urobí dobrú ná­ladu.

Dôs­toj­nosť

Ak si žena, ktorá ne­vie akú má hod­notu alebo ktorá robí nie­kedy až pri­veľmi zú­falé činy, vieš, kde je chyba. O ta­kúto ženu ne­majú muži moc zá­u­jem. Muži chcú ženu, ktorá mu dá pod­poru a lásku, nie zú­fals­tvo.

Od­vaha

Ak si chceš na­ozaj zís­kať muža a byť pre neho tou pra­vou, ne­boj sa pre­ja­viť sa. Aj keď je to stra­ši­delné, aj keď možno vy­j­deš zo svo­jej kom­fort­nej zóny, ne­boj sa. Mu­žovi sa páči od­vážna žena.

Rov­naké ciele

Už dávno ne­platí to, že pro­ti­klady sa pri­ťa­hujú. Pre dl­ho­dobé vzťahy je ide­álne, ak majú obi­dvaja rov­naké ciele. Preto aj muž, ktorý sa chce usa­diť a hľadá svoju lásku – hľadá aj ženu s po­dob­nými cieľmi.

Kon­zis­ten­tnosť

Vieš čo po­sledné hľadá muž u ženy? Stá­losť. Chce ženu, ktorá vie zo­stať pri ňom, ktorá vie čo chce a ktorá je kon­zis­tentná. Nechce ženu, kto­rej sa „bú­ria hor­móny“, ktorá strieda ná­lady a robí každý deň nové (a bláz­nivé) roz­hod­nu­tia.

 

Zdroj: the­talko.com

Komentáre